Novinky

18. května 2011

Materiály na jednání vlády 18. května 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Finanční kontrola
  • Podklady pro jednání vlády
  • Stavební spoření
  • Povodně
  • Fond solidarity EU
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

Bod č. 8:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou podmínek stavebního spoření

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o stavebním spoření“), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“).

Návrh zákona se předkládá znovu ve znění zákona č. 348/2010 Sb., který byl zrušen nálezem Ústavního soudu ze dne 19.4.2011. Jak vyplývá z bodu č. II výroku nálezu, je zákonodárci dána lhůta do 31.12.2011 k přijetí nové právní úpravy v řádném legislativním procesu, neboť nálezem zrušený zákon se ruší uplynutím dne 31.12.2011. Z tohoto důvodu je předkládaný návrh zákona z věcného hlediska totožný se zákonem č. 348/2010 Sb., neobsahuje však  návrh na zavedení zvláštní srážkové daně ve výši 50 % na státní podporu stavebního spoření, neboť v tomto rozsahu byl zákon shledán věcně za protiústavní.

Cílem předkládaného návrhu zákona je, shodně jako v případě Ústavním soudem zrušeného zákona, snížení výdajů státního rozpočtu v souvislosti s výplatou státní podpory stavebního spoření, která plně nevede k podpoře financování bytových potřeb a čerpá prostředky všech daňových poplatníků ve prospěch pouze části obyvatel. Návrh byl připraven tak, aby snížil výdaje státního rozpočtu v roce 2013 a následujících letech. Druhým cílem předložení návrhu je potřeba narovnat odlišnosti právních vztahů plynoucích ze stavebního spoření, konkrétně v oblasti zdanění příjmů, oproti jiným bankovním vkladovým produktům.

K dosažení těchto cílů počítá předložený návrh s realizací dvou opatření. Prvním je zrušení výjimky ze zdanění úrokových příjmů plynoucích ze stavebního spoření. Tím dojde nejen k realizaci příjmů státního rozpočtu, ale také k narovnání podmínek pro vklady ve stavebním spoření s ostatními bankovními vklady, kde již nyní platí sazba daně ve výši 15 %. Daň bude vybírána formou srážky u zdroje, odvádět ji tedy budou stavební spořitelny.

Druhá změna se již týká zákona o stavebním spoření. Návrh snižuje maximální výši státní podpory ze stavebního spoření z 3 000 Kč, resp. 4 500 Kč u smluv uzavřených do 31.12.2003, na novou úroveň 2 000 Kč. Snížená maximální výše státní podpory se bude týkat nároků vzniklých od 1.1.2012 a bude vyplácena ze státního rozpočtu roku 2013. Doplňkovým opatřením je pak technická úprava spočívající v úpravě limitů pro ostatní činnosti stavebních spořitelen.

Všechny návrhy budou účinné pro smlouvy stávající i smlouvy nově uzavřené. Pro státní rozpočet pak budou znamenat úsporu 4 až 6 mld. Kč oproti situaci, kdy by navržené změny nebyly přijaty.

Bod č. 22:
Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě „Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2010“. Zpráva hodnotí výsledky jednotlivých součástí finanční kontroly tvořených interním auditem, řídící kontrolou a veřejnosprávní kontrolou. Vyhodnocuje výsledky veřejnosprávních kontrol a auditů finančních prostředků ze zahraničí. Zahrnuje též přehled nesrovnalostí postoupených Evropskému úřadu pro boj proti podvodům a přehled podezření na spáchání trestných činů předaných příslušným orgánům k dalšímu řízení. Po projednání vládou bude zpráva zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva financí.

Bod č. 24:
Příprava Dohody o implementaci Fondu solidarity EU v ČR (povodně z května a června 2010)

Evropská komise v prosinci 2010 schválila žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu solidarity EU na krytí části povodňových škod z května a června 2010 na území Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje. ČR získá 5 111 401 EUR, tj. nejvyšší možný příspěvek odpovídající 2,5 % vyčíslených škod.

V dubnu 2011 schválil Evropský parlament návrh novelizovaného rozpočtu EU na rok 2011 s cílem uvolnit finanční pomoc z Fondu solidarity mimo jiné České republice. Prostředky budou směřovány do zasažených krajů. Dohoda o implementaci stanoví kromě výše příspěvku z Fondu solidarity také okruhy výdajů financovatelných z Fondu solidarity. Jedná se o výdaje na odstranění bezprostředních následků povodní na veřejném majetku, jehož uvedení do funkčního stavu nebylo financováno ze zahraničních zdrojů, z pojištění nebo z darů, tj.: úklidové práce a základní opravy infrastruktury, sítí a telekomunikací, přechodné ubytování, zajištění zdravotních a hygienických potřeb a záchranná opatření.

Doporučované

Nejčtenější