Novinky

6. dubna 2011

Materiály na jednání vlády 6. dubna 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Celní správa
 • Podklady pro jednání vlády
 • Privatizace
 • Zahraniční pohledávky
 • Zahraničí EHP
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Převod majetku státu
 • Nadlimitní veřejná zakázka
 • EBRD
 • Legislativa

Bod č. 15:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách  převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 240)

Souhrnný materiál navrhuje privatizaci částí majetku ve správě Pozemkového fondu ČR a majetku ve správě ÚZSVM formou přímého prodeje předem určeným nabyvatelům za dohodnutou cenu. Předmětem privatizace je například vodní nádrž Jerlochovice nebo rybník s pozemkem v katastru obce Částkov u Tachova. 

Bod č. 20:
Návrh na navýšení kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD)

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na navýšení kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), na kterém se Česká republika bude podílet. Guvernéři EBRD rozhodli o navýšení kapitálu této mezinárodní finanční instituce se sídlem v Londýně z původních 20 mld. EUR na 30 mld. EUR, tedy o 50 procent.

Navýšení kapitálu EBRD nebude mít dopad na státní rozpočet ani nezatíží dluh ČR. Navýšení splaceného kapitálu (1 mld. EUR) proběhlo automaticky v režii EBRD (nikoli akcionářů), a to kapitalizací rezerv EBRD vytvořených z nerozděleného zisku minulých let. Navýšení disponibilního kapitálu (9 mld. EUR) pak bude mít pouze dočasný charakter. Upsáním dodatečných akcií vzroste celkový upsaný kapitál České republiky v EBRD z původních 170,66 mil. EUR na 256,11 mil. EUR.

Navýšení kapitálu umožní markantně posílit obchodní a investiční činnost Evropské banky pro obnovu a rozvoj v regionu. V letech 2010-2015 očekává EBRD investice v hodnotě přes 50 mld. EUR, což pro srovnání přesahuje dosavadní celkový objem investic za uplynulých 20 let od jejího založení. EBRD byla založena v roce 1991 s cílem napomoci ekonomické transformaci zemí bývalého východního bloku v otevřenou tržní ekonomiku ve fungujícím demokratickém zřízení a pluralismu. Brzy se stala největším investorem v regionu a aktuálně operuje v téměř 30 zemích od střední a východní Evropy přes Balkán po centrální Asii, Mongolsko, Rusko či Turecko.

Pro informaci:

Bod č. 2:
Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci „Roční souhrnnou zprávu o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2010“. Cílem zprávy je informovat členy vlády o stavu pohledávek České republiky v zahraničí a o výsledcích dosažených při jejich správě a likvidaci v roce 2010. Součástí informace je i tabulka s přehledem stavu pohledávek České republiky vůči zahraničí k 31.12.2010. Kompletní zpráva bude po projednání ve vládě zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva financí.

Bod č. 8:
Informace o přípravě nadlimitních veřejných zakázek Celní správy v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci materiál o přípravě podpisu smluv na pořízení, obnovu a provoz informačního systému Celní správy pro rok 2011. Informační systém je provozován na všech celních úřadech, celních ředitelstvích a na Generálním ředitelství cel. Systém mimo jiné zabezpečuje elektronickou komunikaci s desítkami tisíc uživatelů z řad široké veřejnosti, s celními a daňovými poplatníky, ostatními orgány státní správy a s celními správami států EU.

Doporučované

Nejčtenější