Novinky

31. května 2010

Materiály na jednání vlády 31. května 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • Podklady pro jednání vlády
 • Státní pokladna
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Nadlimitní veřejná zakázka
 • Zpráva
 • Zaměstnanecké penzijní pojištění
 • Soudní dvůr EU
 • Jednotný evropský fond zemí západního Balkánu
 • Legislativa

Bod č. 24:
Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2009

Pravidelná roční zpráva hodnotí poznatky z výsledků finančních kontrol, zahrnuje zkušenosti z jednotlivých součástí finanční kontroly v rámci vnitřního kontrolního systému (interní audit a řídící kontrola), systému veřejnosprávní kontroly a finanční kontroly podle mezinárodních smluv. Vyhodnocuje fungování kontrolních mechanizmů a výsledků veřejnosprávních kontrol a auditů u strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu, předstrukturálních fondů a ostatních fondů v minulém roce. Po projednání vládou bude zpráva zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva financí.

Bod č. 25:
Podklad pro rozhodnutí o dalším postupu transpozice směrnice o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi v souvislosti s rozsudkem Soudního dvora EU

Dne 14. ledna 2010 Soudní dvůr EU vynesl rozsudek ve věci žaloby Evropské komise vůči České republice ohledně namítané neúplné transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (dále jen „Směrnice“). Z rozsudku plyne pro Českou republiku povinnost transponovat v rozsudku uvedené (zbývající) články Směrnice. Jedná se o články předpokládající existenci usazení zaměstnaneckých penzijních institucí na území členského státu.

Je nutné uvážit způsob transpozice této směrnice v kontextu problematiky zaměstnaneckého penzijního pojištění a důchodové reformy obecně. Z tohoto důvodu připravilo Ministerstvo financí pro vládu materiál, jehož cílem je informovat vládu o nastalé situaci, obsahu rozsudku Soudního dvora a z něho plynoucích povinností a variantách řešení způsobu transpozice Směrnice tak, aby vláda rozhodla o dalším postupu.

Bod č. 28:
Návrh na sjednání Dohody o zapojení České republiky do Jednotného evropského fondu zemí západního Balkánu

Česká republika podepíše Dohodu o zapojení k Jednotnému evropskému fondu zemí západního Balkánu. Předchůdce tohoto Fondu vznikl v roce 2006 pod názvem Fond zemí západního Balkánu u Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). Česká republika patřila k zakladatelům Fondu, a to na základě usnesení vlády č. 1260 z listopadu 2006.

V průběhu roku 2009 došlo k transformaci Fondu a jeho zahrnutí pod širší Investiční rámec západního Balkánu v souladu se závěry Rady ECOFIN. Cílem vytvoření nové struktury bylo úsilí o sjednocení existujících finančních nástrojů určených na pomoc regionu a intenzivnější zapojení donorských zemí, Evropské komise a stěžejních mezinárodních finančních institucí. Posláním Fondu je přispět k přeměně tržní ekonomiky zemí západního Balkánu s důrazem na rozvoj soukromého sektoru, infrastruktury a zlepšení přístupu k základním službám a přispět tak ke stabilitě regionu jako celku a jeho zapojení do evropských struktur.

Česká republika se profilovala jako aktivní člen Fondu, stojí za návrhem na jeho transformaci a během vyjednávání v rámci CZ PRES podstatně přispěla k dosažení dohody a nastavení základních parametrů. Výsledkem bylo zvolení České republiky předsedou Fondu pro rok 2010. V důsledku transformace Fondu, jeho přejmenování a rozšíření jeho působnosti je zapotřebí podepsat Dohodu o zapojení a formálně tak potvrdit kontinuitu členství České republiky. Dohoda bude podepsána ministrem financí Ing. Eduardem Janotou a představiteli Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Evropské investiční banky (EIB).

 

Pro informaci

Bod č. 4:
Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění – rozšíření služeb manažera projektu IISSP

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o připravované veřejné zakázce na rozšíření služeb manažera projektu pro realizaci projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP). Vzhledem k rozsahu projektu, jehož ekvivalent nebyl dosud v podmínkách Ministerstva financí nikdy realizován, byl v rámci otevřeného zadávacího řízení vybrán externí profesionální manažer tohoto projektu. Tento krok přinesl Ministerstvu financí zavedení projektových struktur, vyškolení zainteresovaných osob v problematice projektového řízení, byly ustaveny řídící a výkonné struktury projektu a zahájena realizace samotného projektu IISSP.

V souvislosti se schvalováním cílového konceptu v polovině roku 2009 bylo konstatováno, že projekt IISSP není možné realizovat v původně plánovaném čase a byl odsouhlasen fázový náběh, kdy došlo k rozložení realizace projektu do období tří let. V souvislosti s touto změnou byly upřesněny jednotlivé milníky a byl upřesněn rozsah činností manažera projektu. Vzhledem k tomu, že stávající smluvní rozsah služeb manažera projektu odpovídá původně plánovanému termínu realizace projektu IISSP a není již v souladu s fázovým náběhem projektu je proto nyní navrhováno rozšíření, resp. přizpůsobení služeb manažera projektu jednotlivým fázím IISSP.

Doporučované

Nejčtenější