Novinky

27. dubna 2010

Materiály na jednání vlády 27. dubna 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Dluhopisový program
  • Dluhopisy
  • Podklady pro jednání vlády
  • Privatizace
  • Převod majetku státu
  • Státní rozpočet
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

Bod č. 4:
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2011 a 2012, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012

Ministerstvo financí navrhuje zákon technického charakteru, který nezvyšuje objem státního dluhu a skládá se ze dvou části. První z nich má za cíl získat zákonné povolení Ministerstvu financí refinancovat státní dluhopisy, které budou splatné v letech 2011 a 2012. Toto povolení umožní vydat nové státní dluhopisy a z jejich výnosu uhradit splátky splatných jistin státních dluhopisů.

Druhá část zákona se týká odkupů státních dluhopisů před jejich splatností z trhu. Ministerstvo financí v souladu se Strategií financování České republiky podporuje tržní likviditu státních dluhopisů vydáváním emisí dluhopisů v celkových objemech desítek miliard korun. V době jejich splatnosti hrozí refinanční riziko, tj. riziko, že ministerstvo nesplatí jednorázově tyto dluhopisy v souladu s emisními podmínkami včas a v plné výši. Tomuto riziku chce ministerstvo předcházet mimo jiné zpětným odkupováním těchto dluhopisů z finančního trhu již před datem splatnosti emise proto, aby jednorázově splatná jistina byla v době splatnosti dluhopisů co nejnižší. Tato praxe zpětných odkupů je obvyklá v zemích Evropské unie.

Bod č. 9:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2010

V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí o něm informaci vládě, která ji následně předkládá rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. Informace dále obsahuje komentář o řízení státního dluhu a situační zprávu státní pokladny. Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2010 činily 249,2 mld. Kč, celkové výdaje 295,1 mld. Kč, schodek státního rozpočtu ke konci března 2009 dosáhl 45,9 mld. Kč.

Bod č. 14:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 236)

Souhrnný materiál navrhuje v jedné části přímý prodej části majetku Pozemkového fondu ČR předem určenému nabyvateli za účetní hodnotu ke dni prodeje, resp. vycházející z účetní hodnoty majetku. Dále je na části majetku ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dříve Pražské lázně hl.m.Prahy, Bytový podnik v Praze 6, s.p., Technické služby Příbram, s.p. a OÚNZ Praha 10) a Pozemkového fondu ČR  navrhována privatizace formou přímého prodeje předem určeným nabyvatelům za dohodnutou cenu.

Doporučované

Nejčtenější