Novinky

20. dubna 2009

Materiály na jednání vlády 20. dubna 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2008

V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech předkládá Ministerstvo financí vládě návrh státního závěrečného účtu za rok 2008. Předkládaný návrh obsahuje především údaje o výsledcích hospodaření státního rozpočtu. V samostatných sešitech je uveden přehled o ekonomickém vývoji České republiky včetně vývoje souhrnu veřejných rozpočtů a vládního dluhu, souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů, přehled o státních finančních aktivech a pasivech a o státních zárukách a přehled o stavech fondů organizačních složek státu. Dále je uvedena i podrobnější zpráva o řízení státního dluhu. Hospodaření státního rozpočtu skončilo v roce 2008 schodkem 20 mld. Kč.

Bod č. 3:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2009

V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí o něm informaci vládě, která ji následně předkládá rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. Informace dále obsahuje komentář o řízení státního dluhu a situační zprávu státní pokladny.

Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2009 činily 271,6 mld. Kč, celkové výdaje 273,9 mld. Kč, schodek státního rozpočtu ke konci března 2009 dosáhl 2,3 mld. Kč.

Bod č. 23:
Zpráva o cenové kontrole za rok 2008 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

Podle ustanovení § 14 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení Poslanecké sněmovny č. 1612 ze dne  29. 3. 2005 předkládá vláda Poslanecké sněmovně zprávu o cenové kontrole vykonávané podle zákona o cenách. Předkládaná zpráva shrnuje výsledky kontrolní činnosti za rok 2008 prováděné orgány řízenými Ministerstvem financí (tj. finančními ředitelstvími a celními orgány), Státní energetickou inspekcí, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Energetickým regulačním úřadem, Českým telekomunikačním úřadem, kraji a obcemi. V souhrnu bylo provedeno v tomto období 3 388 kontrolních akcí. Objem pravomocně uložených pokut činí  30 592 633,- Kč.

Bod č. 29:
Využití vybraných objektů na území statutárního města Olomouc

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, na jehož základě by měla odsouhlasit majetkové změny a nové dislokace u vybraných objektů na území statutárního  města Olomouc. Jedná se o administrativní objekty, které by i nadále měly zůstat ve vlastnictví státu, ale u nichž by mělo dojít  ke změně příslušnosti s nimi  hospodařit a současně by mělo dojít i k novým dislokacím v rámci jejich administrativních prostor. Navržené změny jsou výsledkem vícestranných jednání dotčených organizačních složek státu  a statutárního města Olomouc a uvedené majetkové a dislokační změny by měly přispět k lepšímu využití  předmětných  objektů.

Bod č. 32:
Návrh na změny Příloh 1, 2 a 3 Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci imple-mentace Programu švýcarsko - české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie

Základním dokumentem pro příjem finanční pomoci z Programu švýcarsko-české spolupráce je Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Federální radou Švýcarska ve věci  implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie. Dohoda byla podepsána v Bernu dne 20. prosince 2007 ministry zahraničních věcí Švýcarska a České republiky. V říjnu 2008 navrhla švýcarská strana změny Příloh 1, 2 a 3 této dohody. Jedná se o drobné úpravy v definici pojmů a zpřesnění finančních limitů, které vyplynuly z jednání v rámci přípravy realizace Programu švýcarsko-české spolupráce. Navrhované změny byly projednány na pracovní úrovni s příslušnými švýcarskými orgány a jsou českou stranou akceptovány.  Na základě této dohody je Česká republika v období 2007 – 2017 oprávněna  čerpat finanční prostředky ve výši 109,780 mil. CHF (tj. cca 2,031 mld. Kč při kurzu 1CHF = 18,5 CZK).

Bod č. 62:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Tato novela v obecné rovině reaguje na situaci panující v současné době na finančních trzích a na skutečnost, že český právní řád neobsahuje dostatečnou oporu pro přijetí adekvátních kroků, jestliže je ohrožena stabilita ať již jednotlivé banky, nebo finančního a bankovního systému jako celku. Do českého práva se tímto návrhem zavádí nástroje, které umožní v případě potřeby rychle, transparentně a pokud možno s minimálními náklady reagovat na vzniklou situaci tak, aby byla zachována stabilita a důvěryhodnost bankovního systému.

Obdobně jako v okolních státech návrh do právního řádu promítá určitou legislativní oporu pro případnou mimořádnou situaci, kterou nelze s určitostí vyloučit. Cílem je podpora rychlého a účinného přijetí adekvátních kroků ke zjednání nápravy v případě ohrožení stability, ať již jednotlivé banky nebo bankovního nebo finančního systému jako celku.

Návrh zavádí koncept tzv. bridge bank, který má umožnit rychlé převedení podniku banky v problémech na zdravou instituci. K tomuto převodu má dojít za náhradu, která bude určena na základě nezávislého ocenění. Jako krajní řešení návrh umožňuje, aby podnik banky v problémech převzal stát pomocí tzv. banky zvláštního určení, tedy banky, která bude ze 100 % vlastněna státem. Tento postup by připadal v úvahu zejména tehdy, pokud by na trhu neexistovala banka, která by byla ochotna převzít podnik banky v problémech.

Kromě toho návrh zjednodušuje určité formality týkající se procesu navýšení kapitálu banky. To má umožnit bance, u které se objevují problémy s nedostatkem kapitálu, aby si chybějící kapitál co nejrychleji a pružným způsobem opatřila.

Návrh také obsahuje řadu dalších upřesnění, které umožňují České národní bance jako orgánu bankovního dohledu pružně reagovat na aktuální situaci v konkrétní bance a díky nimž může Česká národní banka zabránit bance činit rozhodnutí, která by měla negativní vliv na její finanční stabilitu nebo na zájmy jejích klientů.

Navrhovaná opatření nejsou reakcí na nějaký konkrétní problém v bankovním sektoru. Bankovní sektor v České republice se těší dobrému zdraví a v uplynulém období se vyhýbal rizikovým činnostem. Předpokládané nabytí účinnosti nové právní úpravy je dnem vyhlášení.

Bod č. 63:
Návrh zákona o penzijním spoření

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí předložilo vládě ke schválení návrh zákona o penzijním spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o penzijním spoření. Tyto návrhy jsou zpracovány v souladu s vládou schválenými Tezemi pro přípravu návrhu zákona o penzijním spoření ze dne 20. října 2008 usnesením č. 1297.

Cílem nové právní úpravy je provedení oddělení majetku účastníků dobrovolného doplňkového penzijního zabezpečení a správců majetku účastníků, umožnění poskytovateli tohoto finančního produktu nabídnout účastníkům vícero investičních strategií a motivace účastníků k ukládání vyšších částek a volby dlouhodobé penze.

Návrh zákona upravuje nově fungování systému dobrovolného doplňkového státem podporovaného penzijního zabezpečení, ve kterém budou nově vzniklé penzijní společnosti obhospodařovat majetek účastníků odděleně v účastnických fondech dle jimi zvolené penzijní strategie, tedy výběru těchto fondů a jejich změny v průběhu spoření. Penzijní společnost bude povinna nabídnout tři povinné účastnické fondy a dle svého uvážení i jiné účastnické fondy, za splnění podmínek zákona.

Systém penzijního připojištění podle stávající právní úpravy bude paralelně existovat vedle nového systému penzijního spoření. Dojde však k jeho uzavření od stanoveného data, tj. noví účastnící nebudou moci do systému vstupovat. Stávajícím účastníkům bude umožněno přejít do nového systému penzijního spoření. S převodem prostředků jim bude zachována i dosažená pojištěná doba. Na přechod do nového systému se z hlediska účastníka použijí tatáž pravidla jako na převod prostředků z jednoho penzijního fondu do druhého ve stávajícím penzijním připojištění. Nebude ovšem možné být současně účastníkem v systému penzijního připojištění i penzijního spoření.

Ve výplatní fázi bude penzijní společnost vyplácet penze na dobu určenou, jednorázové vyrovnání, případně odbytné. Pro zabezpečení doživotních výplat penzí budou do systému zapojeny životní pojišťovny, jejichž výběr, v případě zvolení tohoto typu dávky z penzijního spoření, bude na svobodném rozhodnutí účastníka. Účastník bude mít také možnost zvolit formu výplaty jednorázového vyrovnání z části prostředků a část prostředků si nechat vyplácet penzijní společností nebo uzavřít smlouvu s pojišťovnou.

Poskytování státního příspěvku zůstává zachováno v novém systému zachováno stejně jako daňová zvýhodnění. U obou těchto motivačních prvků jsou však v souladu s výše uvedenými tezemi provedeny změny oproti současné úpravě. Hranice příspěvku účastníka, od které je poskytován státní příspěvek se zvyšuje. Tuto úpravu s ohledem na žádoucí přechod co největšího počtu účastníků je nutné provést v obou systémech. Státní příspěvek bude poskytován od účinnosti nového zákona o penzijním spoření a novely zákona o penzijním připojištění od hranice příspěvku účastníka 300 Kč. Dále se zvyšuje limit pro osvobození od daně týkající se příspěvku zaměstnavatele, který poskytuje zaměstnanci na jeho penzijní připojištění nebo penzijní spoření nebo životní pojištění. V souladu se záměrem podporovat volbu dlouhodobých penzí, je stanovena zvláštní sazba daně pro penze na dobu určenou, které budou vypláceny nejméně po dobu deseti let a osvobození od daně z příjmu pro doživotní důchod.

Pro informaci

Bod č. 4:
Informace o aktuálním stavu vytváření Integrovaného informačního systému Státní pokladny

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o postupu prací  na budování Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP). Dne 24.2.2009 byla oficiálně završena první přípravná fáze projektu  IISSP. Byly akceptovány její výstupy sumárně formulované do dokumentu „Definice projektu“. Oficiálně byly zahájeny práce na realizaci druhé fáze projektu IISSP, nazvané Realizační koncept. Účelem této fáze je vytvořit detailní popis cílového stavu řešení projektu a připravit Cílový koncept k finálnímu schválení.

Vzhledem k potřebě zapojení všech budoucích uživatelů, bez kterých by nebylo možné úspěšně implementovat tento nový systém, vyzývá ministerstvo financí touto informací k součinnosti všechny rozpočtové kapitoly již v této fázi realizace Integrovaného informačního systému Státní pokladny.

Doporučované

Nejčtenější