Novinky

28. dubna 2008

Materiály na jednání vlády 28. dubna 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 3:
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu splatných jistin státního dluhu a úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2009 a 2010

Ministerstvo financí předkládá návrh zákona o státním dluhopisovém programu, který se skládá ze  dvou částí. První z nich má za cíl získat zákonné povolení ministerstvu financí refinancovat státní dluhopisy, které budou splatné v letech 2009 a 2010. Toto povolení umožní vydat nové státní dluhopisy a z jejich výnosu uhradit splátky splatných jistin státních dluhopisů.

Druhá část zákona se týká odkupů státních dluhopisů před jejich splatností z trhu. Ministerstvo financí v souladu se Strategií financování České republiky podporuje tržní likviditu státních dluhopisů vydáváním emisí dluhopisů v celkových objemech desítek miliard korun. V době jejich splatnosti hrozí velké refinanční riziko, tj. riziko, že ministerstvo nesplatí jednorázově tyto dluhopisy v souladu s emisními podmínkami včas a v plné výši. Tomuto riziku chce ministerstvo předcházet mimo jiné zpětným odkupováním těchto dluhopisů z finančního trhu již před datem splatnosti emise proto, aby  jednorázově splatná jistina byla v době splatnosti dluhopisů co nejnižší.

Jedná se o typický zákon technického charakteru, který nezvyšuje objem státního dluhu. Praxe zpětných odkupů je obvyklá v zemích Evropské unie.

 

Bod. č. 19:
Zabezpečení dislokace některých organizačních složek státu a obcí s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Černošice na území hl. m. Prahy

Ministerstvo financí připravilo k projednání materiál, na jehož základě by vláda měla svým usnesením odsouhlasit záměr směnit vybrané nemovitosti ve vlastnictví státu na Praze 1 za jiné administrativní nemovitosti tak, aby byly uspokojeny požadavky některých organizačních složek státu a rovněž obcí s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Černošice.

Určené nemovitosti by měly být nabídnuty ke směně na základě výběrového řízení vyhlášeného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Směnou by mělo dojít k úspoře prostředků státního rozpočtu vynakládaných na placení nájemného v objektech, které některé organizační složky užívají na základě nájemní smlouvy a které nejsou ve vlastnictví státu a současně i k účelnější následné dislokaci v některých objektech ve vlastnictví státu na území hl.m.Prahy.

 

Pro informaci

Bod č. 2:
Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2007

Pro informaci členů vlády předkládá ministerstvo financí výroční zprávu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) za rok 2007.

Výroční zpráva se zabývá zejména činností ÚZSVM v oblasti zastupování státu a obcí v soudním a jiném řízení a činností ÚZSVM ve věcech hospodaření s majetkem státu a nabývání majetku státem. Obsahuje též souhrn majetku ÚZSVM k 31. 12. 2007 a přírůstky a úbytky majetku v průběhu roku 2007.

Doporučované

Nejčtenější