Novinky

21. dubna 2008

Materiály na jednání vlády 21. dubna 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 5:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 07/15 „Půjčky a návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu a státních finančních aktiv“

Nejvyšší kontrolní úřad provedl kontrolu činnosti ministerstva financí při poskytování návratných finančních výpomocí (NFV) z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa (VPS) a ze státních finančních aktiv. Dále byly kontrolovány postupy MF při správě pohledávek vzniklých z poskytnutých návratných finančních výpomocí a státních půjček. Kontrolováno bylo období od roku 2004 do 30. června 2007.

Ke kontrolním zjištěním vztahujícím se především k problematice účtování podalo ministerstvo financí vysvětlení a přijalo taková nápravná opatření, která by měla v budoucnu zabránit jejich opakování.

Bod. č. 6:
Stanovisko Ministerstva financí ČR ke kontrolnímu závěru NKÚ č. 05/35 z kontroly „Majetkové účasti státu v obchodních společnostech se sídlem v České republice“

Cílem kontroly, která probíhala od února do června 2006, bylo prověřit vklady státních prostředků realizované prostřednictvím vybraných ústředních orgánů státní správy do obchodních společností se sídlem v České republice. Kontrolovaným obdobím byly roky 2001 až 2004, kontrolovanými osobami pak MD, MF, MPSV, MMR, MPO, MZV a MZe.

NKÚ konstatoval určité nedostatky v účtování a v evidenci majetkových účastí státu v kontrolovaném období. Ministerstvo financí přijalo nápravná opatření jak v rámci MF, tak vůči dotčeným správcům rozpočtových kapitol.


Bod č. 39:
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2007

Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2007 byl vypracován podle zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla). Po projednání ve vládě bude materiál předložen Poslanecké sněmovně.

Předkládaný návrh obsahuje především údaje o výsledcích hospodaření státního rozpočtu. V samostatných sešitech je uveden přehled o ekonomickém vývoji České republiky včetně vývoje souhrnu veřejných rozpočtů a vládního dluhu, souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů, přehled o státních finančních aktivech a pasivech a o státních zárukách a přehled o stavech fondů organizačních složek státu. Dále je uvedena i podrobnější zpráva o řízení státního dluhu.

Samostatná část materiálu informuje o postupu privatizace a o stavu použití prostředků vedených na zvláštních účtech tak, jak ukládá zákon o zrušení Fondu národního majetku.

Hospodaření státního rozpočtu skončilo v roce 2007 schodkem 66,4 mld. Kč, který byl o 24,9 mld. Kč nižší než schodek schválený zákonem č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2007.

Bod č. 40:
Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2009 až 2011

Pro léta 2009 až 2011 jsou navrženy následující střednědobé výdajové rámce: na rok 2009 se počítá s 1100,9 mld. Kč, na rok 2010 je navrženo 1137,5 mld. Kč a na rok 2011 ministerstvo financí navrhuje 1202,2 mld. Kč. Střednědobé výdajové rámce na léta 2009 a 2010 stanovené usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nebyly podle rozpočtových pravidel upravovány. Jsou navrženy ve výši stanovené PSP ČR. Výdajový rámec na rok 2011 byl navržen tak, aby byl zabezpečen deficit veřejných rozpočtů ve výši 1,2 % HDP.

K dodržení stanovených střednědobých výdajových rámců na léta 2009 a 2010 je třeba realizovat aktivní výdajová opatření formou snížení výdajů rozpočtových kapitol v roce 2009 a 2010.

Bod č. 44:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2008

V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí o něm informaci vládě, která ji následně předkládá rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. Informace dále obsahuje komentář o řízení státního dluhu a situační zprávu státní pokladny.

Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2008 činily 270,1 mld. Kč, celkové výdaje 283,5 mld. Kč. Vykázané saldo hospodaření státního rozpočtu (-13,4 mld. Kč) je způsobeno především netypickými vlivy na výdajové straně, jakými byly převod prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 19,0 mld. Kč a transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury ve výši 20,8 mld. Kč.

V 1. čtvrtletí 2008 došlo ke snížení státního dluhu o 37,3 mld. Kč z 897,4 mld. Kč na 860,1 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 1. čtvrtletí 2008 se dluh snížil o 4,2%.

 

Pro informaci

Bod č. 2:
Finanční vypořádání nástrojů Phare/Transition Facility s Evropskou komisí v roce 2007

Na základě Pokynů pro hospodaření s finančními prostředky při implementaci nástrojů Phare a Transition Facility v České republice, jež jsou přílohou k usnesení vlády České republiky č. 918 ze dne 21. září 2004 , zpracovalo Ministerstvo financí  ČR zprávu informující o čerpání finančních prostředků poskytnutých Evropskou komisí v rámci předvstupního nástroje Phare a přechodového nástroje Transition Facility k programům finančně vypořádaným v roce 2007.

V roce 2007 obdržela Česká republika na programy Transition Facility celkem 10,9 mil. EUR. Z programů finančně vypořádaných v roce 2007 se podařilo vyčerpat 97 % z celkového objemu prostředků alokovaných na tyto programy. Pouze 3 % prostředků byly zpětně vypořádány s Evropskou komisí. Mezi hlavní důvody vedoucí k nevyčerpání celé částky poskytnuté na realizaci projektů daného programu patří úspory během přípravné fáze projektů (zejména v důsledku výsledných nižších cen při výběrových řízeních oproti navrhovanému rozpočtu) a další úspory, které vznikají při zadávání veřejných zakázek.

Doporučované

Nejčtenější