Novinky

16. dubna 2008

Materiály na jednání vlády 16. dubna 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 2a:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Dne 16. dubna 2008 projedná schůze vlády návrh Ministerstva financí ČR, kterým se mění zákon č.2/1969 Sb. , o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č.6/1993 Sb. , o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

Smyslem navrhované právní úpravy je přenesení pravomoci k předkládání návrhů zákonů vládě v oblasti přípravy jednotné měny Evropských společenství a platebního styku z České národní banky na ministerstvo financí. Návrhy zákonných úprav v oblasti měny, peněžního oběhu, peněžního trhu a návrhy zákonných úprav, kterými se upravují postavení, působnost, organizace a činnost ČNB s výjimkou dohledu nad finančním trhem, platebním stykem a vydáváním elektronických peněz, bude ČNB nově připravovat a předkládat vládě společně s ministerstvem financí.

Navrhovanou právní úpravou dojde k dokončení procesu integrace dohledu nad finančním trhem, který započal již v roce 2006 přijetím zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. Ministerstvo financí se po přijetí tohoto návrhu stane nově primárním výlučným regulátorem v oblastech platebního styku a dohledu nad finančním trhem a současně dojde ke kumulaci regulační činnosti na ministerstvo financí v celé oblasti finančního trhu a platebního styku, jak původně předpokládal záměr integrace dohledu nad finančním trhem. Přijetím tohoto návrhu dojde k nastavení rozdělení pravomocí mezi centrální  bankou a ministerstvem financí podobnému modelům obvyklým ve státech Evropské unie.

Podle stanoviska předsedy Legislativní rady vlády bude návrh ministerstva financí, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb.,  o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, sloučen do jednoho návrhu společně s návrhem Ministerstva vnitra ČR, jehož smyslem je vytvoření zákonného podkladu k provozování informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi mezi orgány veřejné moci.

Bod č. 19:
Zpráva o cenové kontrole za rok 2007 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

V souladu s ustanovením § 14 zákona č.526/1990 Sb. , o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a usnesením Poslanecké sněmovny č. 1612 ze dne  29.3.2005 předkládá vláda Poslanecké sněmovně zprávu o cenové kontrole vykonávané podle zákona o cenách.

Zpráva shrnuje úplné výsledky kontrolní činnosti v oblasti dodržování cenových předpisů za orgány řízené Ministerstvem financí, (tj. finanční ředitelství a celní orgány), za Státní energetickou inspekci, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad a za kraje a obce. V souhrnu bylo provedeno v tomto období 6 021 kontrolních akcí. Objem pravomocně uložených pokut činí  2,76  mld. Kč.

Bod č. 27:
Návrh na sjednání Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Marockým královstvím o změně Dohody mezi  Českou republikou a Marockým královstvím o  podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 11. června 2001 v Rabatu

Na základě článku 307 Smlouvy o založení Evropských společenství (SES)  je Česká republika povinna uvést všechny svoje mezinárodně právní závazky, do kterých vstoupila před svým členstvím v EU, do souladu s komunitárním právem.

Tento návrh se týká možnosti aplikovat rozhodnutí Rady EU a přijmout ochranná opatření omezující volný pohyb kapitálu do a ze třetích zemí, pokud hrozí vážné obtíže při fungování hospodářské a měnové unie, dále pojednává o možnosti přijmout opatření na ochranu základních bezpečnostních zájmů Evropské unie a o výjimkách z národního zacházení a z doložky nejvyšších výhod.

Intenzivní výměnou písemných stanovisek se České republice a Marockému království podařilo nalézt vzájemně přijatelné kompromisní znění harmonizačních klauzulí, které vyhovuje zájmům obou smluvních stran.

Doporučované

Nejčtenější