Novinky

14. května 2008

Materiály na jednání vlády 14. května 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 11:
Národní strategie na ochranu finančních zájmů Evropských společenství

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání novou Národní strategii na ochranu finančních zájmů Evropských společenství, jenž nahradí dosavadní Národní strategii proti podvodným jednáním poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Evropských společenství.

Cílem nové národní strategie je nastínit jednotný přístup všech subjektů zapojených do implementační struktury k ochraně finančních prostředků, které budou ČR poskytnuty z rozpočtu ES v programovém období 2007 – 2013 a k jejich efektivnímu, účelnému  a hospodárnému využití. Strategický přístup je založen na třech pilířích, a to na preventivních opatřeních k omezení rizika výskytu nesrovnalostí, na řádném odhalování a šetření nesrovnalostí a na důsledném přijímání nápravných opatření a postihů. Těžiště je zaměřeno na oblast systému finanční kontroly, agendu nesrovnalostí a ochranu proti podvodným jednáním.

Bod č. 28:
Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2007

Ministerstvo financí v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.  předkládá vládě k projednání roční zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě.

Tato zpráva poskytuje roční informace o výsledcích finančních kontrol a zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly ve veřejné správě. Zpráva zahrnuje též výsledky veřejnosprávních kontrol při správě prostředků poskytnutých z fondů Evropské unie a přehled kontrolních zjištění předaných k dalšímu řízení.

Bod č. 33:
Návrh na sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Syrské arabské republiky o vypořádání zadluženosti, podepsané dne 1. dubna 2005 v Praze

Usnesením vlády ze dne 10. března 2008 bylo schváleno navržené řešení zbývající části dluhu Syrské arabské republiky vůči České republice a Slovenské republice. Na jednání expertů ČR, SR a SAR ve dnech 7. - 8. 4. 2008 byl projednán návrh Dodatku přijatelný pro všechny smluvní strany. Návrh textu Dodatku je nyní předkládán vládě České republiky ke schválení.

Sýrie přistoupila na podmínky české a slovenské strany a je ochotna zaplatit v hotovosti 1 mil. USD, který bude rozdělen mezi ČR a SR v souladu s jejich nároky, za podmínky, že ČR a SR prominou SAR zbývající část dluhu.

Podpis Dodatku se předpokládá během oficiální návštěvy ministra financí Miroslava Kalouska v Sýrii ve dnech 18. - 20. května 2008. Tímto aktem se formálně uzavře jedno historické období vzájemných vztahů mezi ČR a SAR a započne období nové spolupráce.

 

Pro informaci

Bod č. 3:
Zpráva o zadluženosti územních samosprávných celků za rok 2007

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Zprávu o zadluženosti územních samosprávných celků za rok 2007, která obsahuje údaje o zadluženosti obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí a hodnotí územní samosprávné celky pomocí ukazatele dluhové služby.

Obce vykázaly ke konci roku 2007 celkový dluh ve výši 79,2 mld. Kč a proti skutečnosti roku 2006 se jedná o pokles ve výši 2,1 %, v absolutním vyjádření pokles činí 1,7 mld. Kč. Obce poprvé od roku 1993 vykazují meziroční pokles celkového dluhu.

Kraje vykázaly zadluženost v celkové výši 10,4 mld. Kč, proti roku 2006 se jedná o nárůst o 2,7 mld. Kč. Celý nárůst zadluženosti byl vykázán na položce úvěry, kraje neemitovaly žádné komunální obligace.

Bod č. 4:
Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2007

Ministerstvo financí předkládá pro informaci členů vlády Roční souhrnnou zprávu o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR. Cílem materiálu je informovat členy vlády o stavu pohledávek České republiky v zahraničí a o výsledcích dosažených při jejich správě a likvidaci za předchozí období. Součástí materiálu je tabulka s přehledem stavu pohledávek České republiky vůči zahraničí k 31.12.2007.

Bod č. 5:
Výroční zpráva o stavu využívání pomoci z rozpočtu programu EU Transition Facility, Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska a další zahraniční pomoci poskytované České republice (Program švýcarsko-české spolupráce)

Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, řídí programy Transition Facility 2004 - 2006, Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru a Norska i Program švýcarsko-české spolupráce. MF ČR předkládá pro informaci vládě souhrnné  informace o stavu využívání finančních prostředků za rok 2007 a informace o aktualitách týkajících se realizace všech programů.

Bod č. 11:
Informace o plnění opatření uvedených ve Stanovisku MF ke kontrolnímu závěru NKÚ

V rámci kontrolní akce č. 07/07 „Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie“ bylo Nejvyšším kontrolním úřadem detekováno několik drobných nedostatků souvisejících s odvodem nárokového podílu cla do státního rozpočtu. Na základě vládního usnesení podává ministr financí Vládě ČR zprávu o přijatých nápravných opatřeních v rámci Generálního ředitelství cel, která nedostatky zcela odstranila.

Nejčtenější