Novinky

9. dubna 2008

Materiály na jednání vlády 9. dubna 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 18:
Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice

Předkládaný materiál popisuje dosavadní stav plnění úkolů Národního plánu a stanoví nové úkoly pro letošní rok a počátek roku 2009. Pozornost nyní bude zaměřena především na následující oblasti:

  • vypracování nástrojů na ochranu spotřebitele proti neodůvodněným zvyšováním cen při zavádění eura,
  • vytvoření doporučených postupů pro malé a střední podniky v přípravách na zavedení eura,
  • metodická příprava finančního sektoru na zavedení eura.

Národní koordinační skupina  pro zavedení eura, která zprávu připravila, je přesvědčena, že řadu aktivit souvisejících s přípravami na zavedení eura lze provádět s předstihem bez stanoveného data zavedení eura, což usnadní budoucí přechod české ekonomiky na společnou evropskou měnu.

Bod č. 19:
Postup při realizaci a využití nemovitého majetku na silničních hraničních přechodech v příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových po plném zapojení České republiky do schengenského systému

Předkládaný materiál vládu seznamuje s rozsahem majetku ve vlastnictví státu na silničních hraničních přechodech, který se vstupem České republiky do tzv. schengenského prostoru stal ve většině případů pro stát nepotřebným majetkem, a navrhuje jeho další využití k jiným účelům.

Kromě vymezeného majetku, který i nadále zůstane ve vlastnictví státu pro potřeby Ministerstva vnitra, mohou být objekty a pozemky tvořící zbývající  silniční hraniční přechody převedeny z vlastnictví státu na jiné nabyvatele.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o místa, která představují ve své podstatě vstupní bránu do České republiky, mělo by jejich budoucí využití  této skutečnosti odpovídat a nový nabyvatel by si měl být  této okolnosti vědom při určování účelů, k nimž nemovitosti využije. Proto se jako vhodné jeví  převést tyto nemovitosti zejména do vlastnictví krajů, případně obcí, které o majetek projeví zájem a které mají k zajištění určitého způsobu využití  dostatečné možnosti (např. v rámci stavebního řízení apod.).

 

Pro informaci

Bod č. 6:
Sdělení pro Evropskou komisi o podniknutých nápravných krocích v proceduře při nadměrném schodku

Ministr financí předkládá vládě ke schválení Sdělení, které bude nejpozději 10. dubna 2008 odesláno Evropské komisi. Smyslem je informovat EK o tom, jaké konkrétní kroky k odstranění nadměrného rozpočtového schodku podnikla Česká republika v šestiměsíční lhůtě uložené Radou EU 9. října 2007 poté, co ČR v aktualizaci Konvergenčního programu z března 2007 uvedla, že rozpočtový deficit v r. 2007 očekává ve výši 4% HDP. EK i na základě tohoto Sdělení posoudí, zda Česká republika přijala ve stanovené lhůtě příslušná účinná opatření jednak k omezení zhoršování rozpočtové situace v roce 2007, jednak k ukončení situace nadměrného schodku nejpozději v letošním roce 2008. Následně zváží, zda je či není vůči ČR potřeba podniknout další právní kroky procedury při nadměrném schodku, jíž je ČR podrobena od července 2004.

V předloženém Sdělení ČR prezentuje názor, že podle poslední prognózy Ministerstva financí bude termín pro odstranění nadměrného schodku splněn. Současně zdůrazňuje, že hospodářský i fiskální vývoj ČR je výrazně lepší než předpokládala prognóza, na které byla postavena aktualizace Konvergenčního programu z března 2007. Lepší vývoj spolu s dopady reformních opatření zastřešených Zákonem o stabilizaci veřejných financí, který byl připraven a schválen v průběhu r. 2007, výrazně změnily relevanci doporučení Rady a rozpočtová pozice je dnes již výrazně zdravější.

Doporučované

Nejčtenější