Novinky

2. dubna 2008

Materiály na jednání vlády 2. dubna 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 17:
Poskytnutí dotace Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry

Garanční fond obchodníků s cennými papíry požádal ministerstvo financí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ve výši 1091 mil. Kč. V návaznosti na současnou finanční situaci Fondu, závazky plynoucí z legislativy EU a zákonnou možnost Fondu přijmout finanční výpomoc předkládá MF návrh na poskytnutí dotace Fondu ve výši 800 mil. Kč. V této výši je rozpočtována položka „Garanční fond obchodníků s cennými papíry“ v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu na rok 2008.
Dotace umožní zabezpečit funkčnost systému náhrad investorům. V případě, že by Fond přestal (z důvodu nedostatku finančních prostředků) plnit svůj účel, vystavovala by se Česká republika zahájení procesu infringementu dle čl. 226 SES kvůli nedostatečné transpozici zmíněné směrnice. V důsledku toho by mohla být Česká republika sankcionována částkou až 100 tis. EUR za každý den do doby odstranění protiprávního stavu, tedy do doby výplaty náhrad.

Bod č. 25:
Postup při převodu vybraného majetku státu do vlastnictví statutárního města České Budějovice

Na základě předloženého materiálu by si vláda měla vyhradit schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku z  vlastnictví státu a příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města České Budějovice.

Předmětem následného bezúplatného převodu by měly být pozemky v areálu fotbalového stadionu  SK Dynamo České Budějovice o rozloze  15 879 m 2, které představují zejména plochu sportoviště a pozemky zastavěné tribunami. Na pozemcích probíhá investiční výstavba ze strany města.

Bod č. 37:
Návrh dalšího postupu privatizace majetkové  účasti státu ve společnosti České  aerolinie a.s.

Předkládaný materiál obsahuje návrh dalšího postupu privatizace ČSA na základě analýzy zpracované společností Deloitte Advisory s.r.o., která zkoumala vhodnost,  způsob a rozsah privatizace akciového podílu státu ve vazbě na řadu kritérií, jako např. probíhající stabilizační program ve společnosti, postavení ČSA jako národního dopravce, projekci ekonomické situace společnosti  a předpoklad vývoje trhu letecké dopravy, a vazby na zamýšlenou privatizaci Letiště Praha.


Pro informaci

Bod č. 4:
Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 4. března 2008 v Bruselu

Dne 4. března 2008 se v Bruselu uskutečnilo řádné jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace byl ministr financí Miroslav Kalousek.

Jednání začalo diskusí ministrů financí a hospodářství o současné hospodářské situaci a situaci na finančních trzích.

Prvním bodem formální části jednání byla implementace Paktu stability a růstu. V rámci tohoto bodu byl mj. hodnocen Konvergenční program České republiky, přičemž Rada ve svém Stanovisku vyzvala Českou republiku, aby využila pravděpodobně lepšího než očekávaného rozpočtového výsledku v roce 2007 a pokračováním omezování veřejných výdajů dosáhla většího snížení deficitu v roce 2008 pod hranici 3 % HDP, dále pak aby využila silného hospodářského růstu k urychlení fiskální konsolidace a  k co nejrychlejšímu vytvoření bezpečnostního polštáře proti překročení limitu 3% HDP a aby urychlila dosažení stanoveného střednědobého cíle. Rada rovněž vyzvala ČR, aby s ohledem na předpokládaný nárůst výdajů spojených se stárnutím obyvatelstva zlepšila dlouhodobou udržitelnost veřejných financí provedením nezbytné důchodové reformy a reformy systému zdravotní péče.

Následně se ministři financí a hospodářství věnovali přípravě zasedání jarní Evropské rady (JER), které se uskutečnilo ve dnech 13.-14. března 2008 v Bruselu. Prvním bodem, o kterém se vedla diskuse, byly Hlavní směry hospodářské politiky (tzv. BEPGs) a specifická doporučení pro jednotlivé členské státy EU, jejichž konečné znění pro jednání JER ministři na březnové Radě ECOFIN schválili. Druhým diskutovaným bodem byla Průběžná zpráva k otázkám finanční stability. Zpráva reaguje na plán opatření k zajištění finanční stability přijatý Radou ECOFIN v říjnu 2007 v souvislosti  s turbulencemi, které se na finančních trzích v druhé polovině roku 2007 objevily, resp. podává přehled o plnění těchto opatření. Třetím bodem programu Rady ECOFIN v rámci přípravy jarní Evropské rady pak byla výměna názorů ministrů na téma státních investičních fondů, resp. fondů zřizovaných a vlastněných státem či státními společnostmi. Zdroje těchto fondů plynou obvykle z přebytků obchodních či rozpočtových bilancí nebo z příjmů prodeje komodit, zejména ropy.

Dalším tématem jednání byl rozpočet Evropské unie na rok 2009, resp. zásady pro návrh rozpočtu na příští rok. Byly přijaty Závěry Rady k uvedeným zásadám, v nichž Rada mj. připomíná, že daný rok bude hrát zásadní roli pro plnění priorit a cílů EU, neboť čerpání většiny programů EU by mělo dosáhnout standardní rychlosti.

Důležitým tématem březnové Rady ECOFIN byly daňové otázky. V rámci diskuse k problematice boje proti daňovým únikům se ministři věnovali opatřením, která mají daňovým únikům zabránit. K této otázce se Rada ECOFIN vrátí na svém červnovém zasedání. Další téma pak představovalo zdanění úspor, kde předmětem diskuse ministrů byla možná novelizace směrnice o zdaňování úroků z úspor. Ministři financí a hospodářství byli rovněž informováni ze strany Evropské komise (EK) o současném stavu projednávání dohod o aplikaci rovnocenných opatření ke zdaňování úroků z úspor (jak jsou zavedeny v uvedené směrnici) s Hongkongem, Singapurem a Macaem.

Na závěr Rady ECOFIN byla diskutována otázka volby nového prezidenta Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), bylo přijato rozhodnutí, že společným kandidátem EU bude německý kandidát Thomas Mirow.

Doporučované

Nejčtenější