Novinky

27. června 2007

Materiály na jednání vlády 27. června 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 10:
Zdůvodnění účelnosti předkládat vládě ke schvalování dlouhodobé a střednědobé tématické dokumenty v gesci (spolugesci) Ministerstva financí

Ministerstvo financí provedlo na základě usnesení vlády ČR č.260 ze dne 12. března 2007 revizi předkládaných tématických dokumentů ve své gesci (spolugesci) a zpracovalo odůvodnění u dokumentů, které považuje za nutné dále předkládat vládě. U všech těchto dokumentů vláda uložila svým usnesením ministru financí jejich další předkládání. Mimo jiné jde o dokumenty, které vyplývají z členství České republiky v Evropské unii, z přístupu ČR do eurozóny a dokumenty řešící problematiku se závažnými dopady společenskými a ekonomickými.

Jedná se o:

  • Konvergenční program České republiky
  • Národní lisabonský program (Národní program reforem České republiky)
  • Strategie přistoupení České republiky k eurozóně
  • Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou
  • Institucionální zajištění zavedení eura v ČR
  • Koncepce kontrolního systému v České republice se zaměřením na finanční kontrolu
  • Protikorupční program daňové správy
  • Sloučení orgánů daňové a celní správy a sloučení výběru daní a pojistného na veřejnoprávní pojištění

Bod č. 18:
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře a  ochraně investic

Návrh je předkládán kvůli neslučitelnostem s komunitárním právem EU, které byly identifikovány v Dohodě o ochraně a podpoře investic s Kanadou z roku 1990, nový návrh se tak snaží tyto neslučitelnosti odstranit.

Po  konzultacích s Evropskou  komisí byly označeny jako neslučitelné ty dohody o ochraně investic, které neumožňují aplikovat rozhodnutí Rady EU a přijmout ochranná opatření omezující volný pohyb kapitálu do a ze třetích zemí, pokud hrozí vážné obtíže při fungování hospodářské a měnové unie. V nesouladu s komunitárním právem jsou rovněž takové dohody o ochraně investic, které neumožňují přijmout opatření na ochranu základních bezpečnostních zájmů. Jedná se o zájmy vyplývající z členství smluvní strany v celní, hospodářské nebo měnové unii; v případě ČR se jedná o zájmy Evropské unie.

Pokud by Česká republika nedodržela svůj závazek (vyplývající z článku 307 Smlouvy o založení ES) a neuvedla dohody o ochraně investic, které uzavřela s nečlenskými státy EU,  do souladu s komunitárním právem, vystavila by se  hrozbě tzv. infringement procedure - řízení pro porušení závazků z komunitárního práva. Nevyhoví-li členský stát povinnostem vyplývajícím ze Smlouvy o založení ES, může Evropská komise předložit věc Soudnímu dvoru, který má v konečném důsledku pravomoc uložit i finanční sankce.

Bod č. 22:
Informace o povinnosti zaplatit členský poplatek za členství v Mezinárodní organizaci orgánů dohledu nad penzijními plány (IOPS) za rok 2006 z rozpočtu Ministerstva financí

V průběhu roku 2006 nedošlo k zaplacení členského poplatku za členství v Mezinárodní organizaci orgánů dohledu nad penzijními plány za rok 2006. Důvodem byla integrace dohledů nad finančním trhem, kdy Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění ke dni 31. 3. 2006 ukončil svou činnost v rámci Ministerstva financí a přešel do České národní banky.

MF předkládá vládě ČR návrh usnesení, kterým schvaluje zaplacení členského poplatku Mezinárodní organizaci orgánů dohledu nad penzijními plány z rozpočtu Ministerstva financí. Členský poplatek Ministerstvu financí ČR za rok 2006 byl Mezinárodní organizací orgánů dohledu nad penzijními plány stanoven ve výši 5000 eur.

Bod č. 37
Souhrnný návrh finančního a personálního zajištění příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro rok 2008 a střednědobý výhled finančního a personálního zajištění výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro rok 2009

Předkládaný materiál se zabývá zejména stanovením závazného rozpočtu příprav předsednictví v roce 2008 a jeho rámcového výhledu pro rok 2009. Celková výše výdajů na zajištění přípravy a výkonu předsednictví ČR v Radě EU byla pro léta 2008 – 2009 vyčíslena na 2 616 221 tis. Kč, z toho 1 111 837 tis. Kč připadá na rok 2008 a 1 504 384 tis. Kč na rok 2009, převážná část těchto prostředků bude hrazena z kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Materiál také navrhuje personální posílení státní správy pro přípravu a výkon předsednické funkce navýšením o celkem 260 funkčních míst pro rok 2008. Pro rok 2009 se již s dalším personálním navyšováním nepočítá, naopak posílené útvary budou vytvořená místa rušit s ohledem na postupné snižování objemu agendy po skončení předsednické funkce, nejpozději však do konce roku 2009.

Aktualizace rozpočtu předsednictví ČR v Radě EU pro rok 2009 proběhne v období duben-květen 2008.

 

Pro informaci

Bod č. 8:
Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 5. června 2007 v Lucemburku

Na základě doporučení Komise rozhodli ministři o ukončení postupu při nadměrném schodku (excessive deficit procedure – EDP) u tří zemí, kterým se v roce 2006 podařilo snížit rozpočtový deficit pod hranici 3% HDP – Německa, Řecka a Malty. Vyjádřili také souhlasný postoj k zavedení eura na Kypru a Maltě (konečné rozhodnutí přijme Rada ECOFIN na zasedání 10.7.07) a diskutovali o dalším směřování práce na kvalitě veřejných financí.

Velká část zasedání byla věnována daňovým otázkám. Ministři se shodli na podstatné části tzv. DPH balíčku, který zahrnuje změnu pravidel pro stanovení místa plnění u služeb či změnu procedury vrácení DPH osobám neusazeným v členském státě vrácení daně. Po dořešení kontrolních mechanismů by balíček mohl být přijat do konce roku a vejít v platnost od roku 2010. Rada se také zabývala možnými prostředky boje proti daňovým podvodům v oblasti DPH a zadala vypracování konkrétních opatření do konce roku 2007.

V oblasti přímých daní ministři debatovali o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob. Vystoupení potvrdila, že mezi názory členských států na tento projekt, jehož legislativní návrh by měl být předložen v příštím roce, panují podstatné rozdíly. Proběhla také diskuse o budoucnosti pracovní skupiny dohlížející na uplatňování Etického kodexu pro zdaňování podniků a Rada přivítala vypracování Obecných zásad pro předběžné cenové dohody.

Doporučované

Nejčtenější