Novinky

11. dubna

Materiály na jednání vlády 11. dubna 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
Aktualizováno 11. 4. 2007

Bod č. 14:
Národní plán zavedení eura v České republice

Tento dokument obsahuje plán jednotlivých kroků, které je nezbytné uskutečnit pro bezproblémové a úspěšné zavedení eura v České republice. Zkušenosti zemí, které již euro přijaly či které se přijetí eura blíží, ukazují, že včas připravený a průběžně aktualizovaný plán umožňuje přípravu všech subjektů s dostatečným časovým předstihem a výrazně tak omezuje problémy a snižuje náklady na zavedení eura.

Národní plán ve své první verzi nestanovuje termín zavedení eura v ČR, ale popisuje změny, které bude nutno provést, definuje řešení jednotlivých změn, doporučuje postupy orgánům státní správy, místní samosprávy i subjektům mimo státní správu a stanovuje harmonogram úkolů. Důraz v této první verzi národního plánu je kladen na ty kroky, jež je vhodné a potřebné učinit ještě před oficiálním stanovením data zavedení eura v ČR, které bude učiněno vládou ČR.

Národní plán zavedení eura v České republice byl zpracován Ministerstvem financí ve spolupráci s ostatními institucemi a ústředními orgány státní správy, především ČNB, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem spravedlnosti a dalšími partnerskými institucemi, které jsou zastoupeny v odborných pracovních skupinách Národní koordinační skupiny jako např. Česká bankovní asociace, Komora auditorů, sdružení na ochranu spotřebitele či podnikatelské asociace apod.

Všechny úkoly vyplývající z procesu přípravy na zavedení eura v ČR není možné identifikovat nebo podrobně popsat s předstihem několika let v okamžiku sepsání první verze národního plánu. Z tohoto důvodu bude národní plán pravidelně aktualizován.

Bod č. 23:
Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období červenec až prosinec 2006

V druhém pololetí roku 2006, konkrétně v měsíci říjnu, vláda schválila doporučení NKS zvolit jako scénář zavedení eura v ČR tzv. variantu velkého třesku, tedy variantu jednorázového komplexního přechodu na euro se současným zavedením bezhotovostního i hotovostního eura v jeden časový moment. Z hlediska aktuální činnosti NKS bylo toto vládní usnesení významné tím, že prodloužilo termín pro předložení Národního plánu pro zavedení eura v ČR do 31. března 2007. Vláda rovněž rozhodla, že ČR nebude v roce 2007 usilovat o vstup do kurzového mechanismu ERM II, čímž bylo vzhledem k podmínce setrvat v tomto mechanismu směnných kurzů minimálně dva roky de facto rozhodnuto o odložení zavedení eura v ČR za rok 2010. 

Mezi další úkoly bude patřit příprava a schválení komunikační strategie zavedení eura v ČR a sledování zkušeností s přípravou, resp. realizací, zavedení eura v ostatních zemích Evropské unie. Jedná se především o Slovinsko, které zavedlo euro ke dni 1. 1. 2007 a jako první země variantou tzv. velkého třesku.

Bod č. 29:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10. odst. zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 224)

Ministerstvo financí předkládá vládě návrhy k vydání rozhodnutí o privatizaci částí majetku státu, v souladu se zákonem o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Tyto návrhy rozhodnutí o privatizaci, jejichž vydání ze zákona přísluší vládě, jsou sestaveny do formy souhrnného materiálu, který zahrnuje celkem šest desítek případů týkajících se především bytových domů a zemědělských objektů.
 
Bod č. 31:
Dislokace Ministerstva kultury – příspěvková organizace Moravské zemské muzeum v Brně

V tomto materiálu je navrhováno provést  převod  příslušnosti   hospodařit   s  nemovitostmi v Brně Medlánkách, se kterými je příslušné hospodařit  Generální ředitelství cel, na Moravské zemské muzeum. Tento převod pomůže muzeu vyřešit tíživou situaci, která vznikla po převodu zámku Budišov na obec Budišov a po rozhodnutí o přestavbě  zámku na kongresové centrum a ubytovací zařízení, po kterém musí muzeum ze zámku vystěhovat cca 250 tisíc sbírkových předmětů.

Pro informaci

Bod č. 3:
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1.7. 2006 do 31.12.2006 a celkově od počátku velké privatizace

Celkové výdaje na sanaci starých ekologických škod vzniklých před privatizací od roku 1991 do 31.12.2006 činily cca 31 977 mil. Kč. Za uvedené období bylo ukončeno 96 ekologických smluv, což představuje 34 % z celkového počtu uzavřených smluv. U ukončených smluv bylo z původních garancí ve výši cca 12 068 mil. Kč vyčerpáno 1 651 mil. Kč., tzn. že oproti garantované výši finančních prostředků nebylo vyčerpáno celkem 10 347 mil. Kč. Za rok 2006 bylo z uvedeného počtu ukončeno 8 ekologických smluv s garancí 337 mil. Kč, přičemž z této garance nebylo vyčerpáno cca 235 mil. Kč. 

Bod č. 6:
Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 27. února 2007 v Bruselu

Dne 27. února 2007 se v Bruselu uskutečnilo jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena ministrem financí Miroslavem Kalouskem. Účastníci zasedání se zabývali mj. aktualizovanými stabilizačními a konvergenčními programy členských států EU, přípravou jarní Evropské rady a problematikou zúčtování a vypořádání cenných papírů.

Doporučované

Nejčtenější