Novinky

28. června

Materiály na jednání vlády 28. června 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 10:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 218)

Rozhodnutí o privatizaci majetku metodou přímého prodeje (mimo veřejnou dražbu nebo veřejnou soutěž) vydává vláda na návrh Ministerstva financí. Rozhodnutí o privatizaci v dalších věcech si vláda může vyhradit. Pouze vláda pak může  změnit tato rozhodnutí v případech, kdy po vydání rozhodnutí o privatizaci vyjdou najevo závažné skutečnosti, které nebyly známy v době vydání původního rozhodnutí.

V souladu s těmito zásadami, které jsou přesně definovány v § 10, odst. 1 zákona  č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, je předkládán vládě k projednání  materiál Ministerstva financí  č. 218.

Návrh usnesení vlády k materiálu, který zahrnuje na čtyři desítky případů, je rozdělen do těchto částí :

  • část I - doporučuje  vládě   zrušit  dřívější  rozhodnutí  o privatizaci  z důvodu nerealizovatelnosti uvedených rozhodnutí, 
  • část   II  - doporučuje vládě změnit dřívější rozhodnutí o privatizaci v části rozdělení akcií,
  • část III - doporučuje vládě souhlasit s uzavřením smlouvy o úhradě nákladů na odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací. Žádost  byla  projednána v souladu s usnesením vlády č. 51 ze dne 10. ledna 2001 , k řešení ekologických závazků při privatizaci. Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo financí uzavření této smlouvy doporučují,
  • část IV -  doporučuje vládě vydat rozhodnutí o privatizaci, která jsou v příloze č. II zařazena do části A) - přímé prodeje za kupní cenu ve výši účetní hodnoty ke dni prodeje
    • části B) - přímé prodeje za dohodnutou cenu
    • části D) – veřejná soutěž. 

Bod č. 12:
Návrh na výpověď Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů, sjednané v Kjótu dne 18. května 1973

Dne 3. února 2006 vstoupil v platnost Protokol o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů, sjednaný v Bruselu dne 26. června 1999. Tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku, stejně jako pro Evropské společenství a jeho ostatní členské státy.

Parlamentu České republiky je proto třeba předložit návrh na vyslovení souhlasu s výpovědí Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů, sjednané v Kjótu dne 18. května 1973, a vyhlášené pod č. 648/1992 Sb. , neboť jde o smlouvu prezidentskou, a proto se předkládá vládě návrh na vyslovení souhlasu s výpovědí Úmluvy Parlamentem České republiky. Mezinárodní úmluva bude vypovězena v souladu s ustanovením jejího článku 14.

Doporučované

Nejčtenější