Novinky

19. dubna

Materiály na jednání vlády 19. dubna 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005

Návrh státního závěrečného účtu za rok 2005 byl vypracován podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 218/2000 Sb.  (rozpočtová pravidla). Po projednání ve vládě bude materiál předložen Poslanecké sněmovně.

V samostatných sešitech je uveden přehled o ekonomickém vývoji České republiky v roce 2005 včetně vývoje souhrnu veřejných rozpočtů a vládního dluhu, souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů, přehled o státních finančních aktivech a pasivech a o státních zárukách a přehled o stavech fondů organizačních složek státu. Dále je samostatně uvedena podrobnější zpráva o řízení státního dluhu.

Nově je v předkládaném materiálu zařazen samostatný sešit, který obsahuje roční účetní závěrku, výroční zprávu Fondu národního majetku dle zákona č. 178/2005 Sb. , o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky a dále podle požadavku Poslanecké sněmovny (usnesení PS č. 2346  ze 17. března 2006) i zprávu o činnosti Fondu národního majetku České republiky od roku 1991 do 30. června 2005.

Hospodaření státního rozpočtu skončilo v roce 2005 schodkem 56,3 mld. Kč, který je o 27,3 mld. Kč nižší než schodek schválený Poslaneckou sněmovnou. Příjmy rozpočtu dosáhly 866,5 mld. Kč, výdaje činily 922,8 mld. Kč.

Potřeba na krytí schodku je oproti zákonu č. 675/2004 Sb. ve skutečnosti tedy nižší. Financování vykázaného schodku je navrhováno především státními dluhopisy, emitovanými v průběhu roku, a to v rozsahu 46,6 mld. Kč. Tento objem je o 25,9 mld. Kč nižší než předpokládal schválený zákon o státním rozpočtu. Dalším zdrojem jsou přijaté dlouhodobé úvěry od Evropské investiční banky, které budou ke krytí schodku využity ve výši 9,1 mld. Kč, t.j. o 2,7 mld. Kč méně než se předpokládalo v rozpočtu. Prostředky získané změnou stavů na účtech státních finančních aktiv nebudou ve skutečnosti využity a finanční krytí rozpočtovaného schodku z tohoto titulu bylo naopak kladné ve výši cca 0,6 mld Kč.

Bod č. 3:
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2005 Sb. , o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného

Návrh na změnu tohoto nařízení byl zpracován z toho důvodu, že Státní tiskárna cenin, která je pověřena výrobou kontrolních pásek, stanovila na základě kalkulace pro rok 2006 novou výši nákladů spojených s výrobou kontrolních pásek. Tato výše je o 0,06 Kč nižší než je tomu v současné době. Oproti stávajícím 0,36 Kč budou tedy nové náklady Státní tiskárny cenin činit 0,30 Kč na výrobu jedné kontrolní pásky. K této částce budou, stejně jako je tomu nyní, připočteny náklady na skladování, evidenci a distribuci kontrolních pásek registrovaným osobám, a to ve výši 0,03 Kč. Nová hodnota kontrolní pásky bude tedy 0,33 Kč.  

Bod č. 9:
Návrh způsobu prodeje podílu společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., ve společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s.

Vyčlenění komerčního pojištění do samostatné dceřiné společnosti a jeho oddělení od pojištění se státní podporou bylo, kromě jiného, reakcí na pravidla hospodářské soutěže platná pro odvětví úvěrového pojištění v Evropské unii, která vysloveně zakazují jakoukoliv státní podporu úvěrovému pojištění těch rizik, kde lze získat zajištění na trzích, a kde by tudíž docházelo k nežádoucí konkurenci státních a komerčních úvěrových pojišťoven.

Z analýzy trendu rozvoje trhu úvěrového pojištění v Evropě a ve světě a z dosavadního vývoje úvěrového pojištění v ČR vyplynula jednoznačná potřeba spojení Komerční úvěrové pojišťovny (KÚP) se silným strategickým partnerem. KÚP potřebuje získat majoritního akcionáře, který vytvoří nezbytné předpoklady pro úspěšné fungování tohoto odvětví finančních služeb pro podnikatelskou sféru tím, že bude schopen sdílet vysoké nároky na vybavení úvěrové pojišťovny kapitálem, na moderní výpočetní a komunikační technologie a umožní KÚP  přístup k rozsáhlým mezinárodním databázím informací o dlužnících.

Přijatá novela zákona č. 58/1995 Sb. , o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, která vstoupila v účinnost dne 26. ledna 2006, umožňuje nabídnout příštímu strategickému partnerovi většinový podíl v KÚP. Předpokládá se, že i v budoucnu si EGAP ponechá blokační minoritu 34 %, aby měl  možnost ovlivňovat zásadní rozhodnutí týkající se strategického rozvoje dceřiné společnosti. Zároveň tak bude zachována návaznost komerčního úvěrového pojištění na úvěrové pojištění se státní podporou, které zůstává v mateřské EGAP. 

Výběr strategického partnera pro KÚP schválí vláda na základě doporučení mezirezortní výběrové komise a představenstva EGAP a s využitím služeb právního a investičního poradce. 

Bod č. 23:
Změna usnesení vlády ze dne 17. srpna 2005 č. 1010 o dalších bezúplatných převodech vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností a jiných majetkových změnách a konečných dislokacích s nimi souvisejících
         
V souvislosti se žádostí města Vsetín připravilo Ministerstvo financí materiál, na jehož základě by mělo dojít ke změně usnesení vlády ze dne 17. srpna 2005 č. 1010 . V rámci tohoto usnesení mělo město Vsetín obdržet v roce 2005 částku 8.196 tis. Kč jako příspěvek na  dořešení podmínek pro výkon státní správy v přenesené působnosti.

Ministerstvo financí však od města Vsetín obdrželo žádost o pomoc při řešení problému, který městu vznikl v souvislosti s výše uvedeným usnesením. Záměrem města bylo použít tuto investiční dotaci na částečnou úhradu kupní ceny nemovitosti, k čemuž však, vzhledem ke složitým jednáním, do konce roku 2005 nedošlo. Proto město požádalo o umožnění převodu nevyčerpané části dotace v roce 2005 do roku 2006.
 
Ministerstvo financí žádost posoudilo a  bylo rozhodnuto žádosti vyhovět. Je však třeba, aby  usnesení vlády č. 1010/2005  bylo odpovídajícím způsobem změněno. Město Vsetín vrátí investiční část poskytnutých prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2005 a tyto prostředky budou uvolněny z Vládní rozpočtové rezervy na rok 2006.

Doporučované

Nejčtenější