Novinky

17. května

Materiály na jednání vlády 17. května 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 13:
Zásady postupu při dokončování privatizace podle zákonů č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby a č. 178/2005 Sb. o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Důvodem navrhovaných zásad je zejména zrušení Fondu národního majetku ČR k 1. lednu 2006. Tato instituce splnila svoji transformační úlohu a dokončení celého procesu privatizace včetně realizace vydaných rozhodnutí o privatizaci bude zajišťovat Ministerstvo financí. Dalším důvodem je nutná harmonizace pojmů a postupů s platnými předpisy v oblasti účetnictví, nabytí účinnosti vyhlášky č. 491/2005 Sb. , o postupu při vypracování privatizačního projektu a o osnově upravující způsob uspořádání jednotlivých částí privatizačního projektu a zejména pak nezbytnost dodržovat pravidla pro poskytování veřejných podpor, která vyplývají z přímo použitelných předpisů Evropských společenství.

Předkládaný návrh zásad již mj. nepředpokládá uplatnění standardního splátkového režimu. Důvodem je snaha omezit administrativní náročnost vedení evidence osob využívajících uvedený splátkový režim a sledování jejich splátkové disciplíny. Dalším důvodem je skutečnost, že nabyvatelé dnes mohou získat úvěr za výhodnějších podmínek než dříve. Zachován zůstává pouze splátkový režim pro zemědělskou prvovýrobu, který je uváděn jako podmínka privatizace v rozhodnutích o privatizaci realizovaných Pozemkovým fondem ČR.

Bod č. 20:
Graduace České republiky z operací Evropské banky pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD)

Graduací  z operací EBRD se rozumí ukončení aktivit EBRD v „graduované“ členské zemi, která dosáhla takového stupně rozvoje ekonomiky, že již služby této banky nepotřebuje. Po graduaci se Česká republika fakticky přesune do skupiny akcionářů EBRD, kteří poskytují pomoc. Svůj úmysl graduovat z operací EBRD koncem roku 2007 vyjádřila Česká republika  v rámci konzultací vedených při přípravě pětileté strategie této banky na roky 2006 - 2010.

Projekty, které budou podepsány ještě před graduací, proběhnou v souladu se smluvními závazky a tedy, včetně projektů soukromého sektoru, nebudou tímto procesem nijak narušeny. Nové projekty po graduaci už nebudou v České republice zahajovány. EBRD stejně tak jako u jiných členských zemí, které nespadají do skupiny tzv. Countries of Operations, bude nadále podporovat investice českých investorů ve státech, v nichž banka operuje.

Bod č. 26:
Využití bývalého objektu okresního úřadu U staré sladovny č.p. 470, Nymburk a poskytnutí dotace  vybraným obcím s rozšířenou působností

Předkládaný materiál navrhuje bezúplatný převod majetku státu do vlastnictví města Nymburk. Převedena by měla být samostatná část administrativního objektu po bývalém okresním úřadu, která je plně využívána městem pro výkon státní správy v přenesené působnosti.

Obsahem tohoto materiálu jsou rovněž návrhy na dodatečné vyplacení určitých částek vybraným obcím s rozšířenou působností (městům Benešov, Příbram, Přerov a Strakonice) v celkové výši 23,929 mil. Kč. Jde o příspěvek na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy (tj. na zajištění prostor pro výkon státní správy), o který tato města požádala. V řadě případů totiž došlo a bude docházet ke změnám v dislokaci v objektech po bývalých okresních úřadech oproti původním návrhům, a tak v některých případech vzniká na straně měst nedostatečná zajištěnost prostor pro výkon státní správy po datu 31. prosince 2006.

Doporučované

Nejčtenější