Novinky

12. dubna

Materiály na jednání vlády 12. dubna 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 23:
Prodej majetkového podílu České konsolidační agentury ve společnosti Consus investiční fond, a.s., v likvidaci

V portfoliu České konsolidační agentury figurují cenné papíry představující nestrategické podíly v akciových společnostech nabyté ze struktur ČSOB/IPB na základě Redempční smlouvy uzavřené mezi ČSOB a ČKA dne 31.července 2003. Jedná se mimo jiné o akcie společnosti Consus investiční fond, a.s., v likvidaci.

Strategií ČKA v oblasti realizace aktiv je v souvislosti s termínem ukončení její činnosti do konce roku 2007 mimo jiné i maximálně redukovat stávající portfolio majetkových účastí a cenných papírů. Vládě je proto předkládán ke schválení návrh usnesení, kterým bude ČKA umožněno uvedené cenné papíry prodat.

ČKA je při prodeji cenných papírů povinna postupovat v souladu s § 13, odstavec 5 zákona č. 239/2001 Sb. , o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů, což znamená, že musí k tomuto kroku obdržet předchozí souhlas vlády.

Pro informaci

Bod č. 6:
Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 14. března v Bruselu

Dne 14. března 2006 se v Bruselu uskutečnilo jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena náměstkem ministra financí Tomášem Prouzou.

V rámci přípravy jarní Evropské rady ve dnech 23. a 24. března 2006 se účastníci zabývali mj. zprávou o příspěvku EIB k růstu a zaměstnanosti. Iniciativa EIB má dle této zprávy tři klíčové rysy, a to nenavyšovat objem půjčovaných prostředků, ale půjčovat prostředky i do více rizikových projektů, umožnit žadatelům spolufinancování zároveň z prostředků banky i z rozpočtových prostředků EU a zvýšit roli EIB při přípravě investičních projektů.

Rada rovněž schvalovala stanoviska k aktualizovaným stabilizačním programům Německa, Řecka, Španělska, Francie, Itálie, Irska, Nizozemska a Portugalska a ke konvergenčním programům Kypru, Litvy, Malty, Polska a Velké Británie. Projednala proceduru při nadměrném deficitu. V případě Německa je požadováno snížit deficit pod úroveň 3 % HDP do roku 2007 a dále snižovat  kumulovaný strukturální deficit. V případě Itálie, která zavedla lepší kontrolu veřejných financí a plánuje další rozpočtová opatření, bylo konstatováno, že provedené kroky jsou dostatečné. 

Doporučované

Nejčtenější