Novinky

27. dubna

Materiály na jednání vlády 27. dubna 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 14:
Návrh dalšího postupu ohledně dohod o ochraně a podpoře investic uzavřených Českou republikou se členskými státy EU

Předložený materiál obsahuje několik variant postupu, jak vyřešit problematiku  dohod o ochraně investic uzavřených se členskými státy poté co EU převezme do své výlučné působnosti oblast vzájemné ochrany investic.

V současné době je ochrana investic uvnitř EU dostatečně zajištěna instrumenty komunitárního práva a právními řády jednotlivých členských zemí EU (s výjimkou možnosti žalovat hostitelský stát v mezinárodním rozhodčím řízení). Dvoustranné dohody o ochraně investic uzavřené s ostatními státy EU se proto po vstupu České republiky do EU stávají nadbytečnými. V  souvislosti s řešením problematiky dohod o ochraně investic je také nezbytné vzít v úvahu skutečnost, že k  1. listopadu 2006 by měla vstoupit v platnost Evropská ústava, na jejímž základě by  Evropská unie měla převzít do své výlučné kompetence také oblast investic. Investoři pocházející z členských zemí EU budou pak oprávněni podávat žaloby o případnou náhradu škody způsobenou porušením unijního práva v oblasti investic proti jejím členským státům přímo u Evropského soudního dvora.

Navrhuje se proto, aby Česká republika v zájmu maximální ochrany vzájemných bilaterálních vztahů nejprve předložila druhému smluvnímu státu návrh na ukončení platnosti dohody o ochraně investic ve formě dohody. Lze předpokládat, že v mezidobí (před přijetím Evropské ústavy) bude v rámci EU probíhat diskuse o další roli dohod o ochraně investic po vstupu Ústavy v platnost. Jestliže Evropská unie rozhodne o mnohostranném řešení, v jehož rámci by byla komplexně řešena problematika všech dvoustranných dohod o ochraně investic uzavřených členskými státy EU, bude Česká republika přednostně aplikovat toto řešení.

Ministr financí společně s ministrem zahraničí podají vládě informace o výsledcích jednání o ukončení platnosti dohod o ochraně investic do poloviny příštího roku.


Bod č. 17:
Návrh řešení problematiky DPH u humanitárních sbírek pořádaných formou dárcovských SMS uspořádaných na podporu živelní katastrofou postiženou jihovýchodní Asii a Vysoké Tatry

Ministerstvo financí požádá vládu o uvolnění částky odpovídající vybrané DPH u humanitárních sbírek uspořádaných prostřednictvím dárcovských SMS k pomoci v oblasti jihovýchodní Asie ve výši 9,2 mil. Kč a k pomoci v oblasti Vysokých Tater ve výši 1,6 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy ve prospěch Ministerstva zahraničních věcí, resp. Ministerstva životního prostředí.

Ministru zahraničních věcí, resp. ministru životního prostředí bude současně uloženo zabezpečit poskytnutí účelových dotací nestátním neziskovým organizacím, které uspořádaly humanitární sbírky prostřednictvím dárcovských SMS určených na pomoc v postižených oblastech.

Výše uvedený způsob kompenzace DPH je operativní, a proto je nezbytné řešit tuto problematiku do budoucna systémově, a to zejména  do doby, než bude nalezeno vhodné řešení, podle kterého bude možné rozlišit finanční dar od telekomunikačního poplatku. Předsedovi Rady vlády pro nestátní neziskové organizace se proto ve spolupráci s ministrem financí, uloží úkol vypracovat systémové řešení kompenzace DPH u DMS do doby technického vyřešení záležitosti ze strany operátorů, a to nejpozději do konce září letošního roku.

V současné době je zasílání DMS operátory považováno za poskytnutí telekomunikační služby a není rozlišováno, jaká část náleží operátorům - za poskytnutí služby, a jaká část je poskytnutý dar. Odlišení daru od telekomunikační služby je čistě technickým problémem, proto je do budoucna nutné, aby mobilní operátoři zajistili správné sledování a zdanění pouze těch částek, které odpovídají částce za poskytnutou službu, nikoli samotného daru.

Vláda na svém mimořádném zasedání dne 4. ledna 2005, kdy byly projednávány aktivity České republiky v souvislosti s živelní pohromou v Asii a její zapojení do humanitární pomoci zemím jihovýchodní Asie postižených ničivými vlnami tsunami, rozhodla o vrácení vybrané daně z přidané hodnoty z DMS, které jsou součástí veřejné sbírky na pomoc postižené Asii.

Doporučované

Nejčtenější