Novinky

22. června

Materiály na jednání vlády 22. června 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 6:
Analýza programování veřejných výdajů a změny v rozpočtovém procesu k zavedení programového financování na všechny výdaje státního rozpočtu

Pro zlepšení procesu rozpočtování bude zaveden nový pojem „výdajový blok“, který bude zachycovat věcný obsah vynakládaných výdajů. Výdajový blok si lze představit např. jako celkové výdaje na určitou činnost správce kapitoly (bude obsahovat běžné výdaje vč. mezd a investiční výdaje). Zároveň bude v popisu uvedeno vedle přesné specifikace i jakých cílů a v jakém čase se má dosáhnout a potřebné zdroje k jejich dosažení. Výdajové bloky budou tedy splňovat zásady programového financování. Primárně se budou sledovat z hlediska výdajů státního rozpočtu právě výdajové bloky. Plnění jednotlivých cílů by se pak mělo objevit v závěrečném účtu kapitol a v ročních zprávách. Podle plnění cílů budou posuzovány i další prostředky, které se na tyto výdajové bloky budou vynakládat. Výdajové bloky se mohou dále členit na výdajové okruhy a další podrobnější vrstvy. Každý výdajový blok bude členěn dle rozpočtové skladby, bude součtem svého podrobnějšího členění. Struktura výdajových bloků bude projednána  a odsouhlasena správcům kapitol Ministerstvem financí.

Jedná se o dlouhodobý úkol. Výše uvedené základní teze budou rozpracovány do Metodiky výdajových bloků Ministerstvem financí ve spolupráci s vybranými správci kapitol. V letech 2006 a 2007 tj. při sestavení státního rozpočtu na léta 2007 a 2008 by kapitoly měly postupně omezovat závazné ukazatele, které nebudou vyhovovat požadavkům programového financování a nahrazovat je novými typy ukazatelů. V roce 2009 by měly všechny specifické závazné ukazatele splňovat požadavky programového financování a být vytvořeny v souladu s Metodikou výdajových bloků, která bude vytvořena Ministerstvem financí.


Bod č. 8:
Materiál ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 04/41 „Návratné finanční výpomoci poskytnuté Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a prostředky, se kterými hospodaří Zajišťovací fond družstevních záložen

Zjištění NKÚ ukazují, že za celé kontrolované období, tedy za roky 1997 až 2004, nebyla zjištěna žádná významná pochybení kontrolovaných subjektů, která by prokazovala porušení pravidel účelného, efektivního a hospodárného vynakládání prostředků. NKÚ poukazuje ve své zprávě na nedokonalost právní úpravy, kdy byla především nevhodně nastavena výše příspěvků družstevních záložen do Zajišťovacího fondu družstevních záložen a zvolen nefunkční způsob financování Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami.

Opatření k nápravě se nenavrhují, a to zejména proto, že podle připravované právní úpravy bude postupně integrován státní dozor nad finančním trhem do jediné instituce. V rámci první etapy tohoto procesu dojde k integraci dohledu nad bankami a dohledu nad družstevními záložnami do České národní banky.


Bod č. 15:
Záměr dokončení privatizace majetku organizační složky státu PRIVUM Lysá nad Labem v prostorech bývalých vojenských újezdů Mladá a Ralsko

Materiál si klade za cíl sjednotit režim privatizace majetku státu, s nímž přísluší hospodařit organizační složce státu PRIVUM. Navrhuje se ukončit schvalovací proces a dokončit privatizaci. Protože podstatná část majetku PRIVUM již byla do privatizace zařazena, navrhuje se vládě zařadit do privatizace zbývající majetek PRIVUM. Tím bude ukončena letitá snaha vlády a příslušných resortů nalézt způsob oživení lokalit bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá prostřednictvím privatizace s cílem využít kompetence a iniciativy krajů a obcí k řešení problematiky revitalizace v budoucnosti. Kraje i obce tento postup akceptují a nevznášejí žádné finanční požadavky v souvislosti s předpokládanými převody. Zakladatelské privatizační projekty předloží ministru financí ministr pro místí rozvoj do půlky ledna 2006.


Bod č. 17:
Jmenování zástupců České republiky v mezinárodních finančních institucích

V souvislosti s personálními změnami na MF a v souvislosti s rozhodnutím Bankovní rady ČNB o nominaci nově jmenovaného viceguvernéra ČNB pana Miroslava Singera na pozici alternáta guvernéra České republiky ve skupině SB se navrhuje, aby vláda

  • odvolala Zdeňka Hrubého z funkcí: alternáta guvernéra MMF, člena Rady MBHS a vedoucího české delegace na jednáních této Rady a člena Rady MIB a vedoucího české delegace na jednáních této Rady, a Oldřicha Dědka z  funkce alternáta guvernéra ve skupině SB;
  • jmenovala Tomáše Prouzu alternátem guvernéra MMF, členem Rady MBHS a vedoucím české delegace na jednáních této Rady a členem Rady MIB a vedoucím české delegace na jednáních této Rady, a Miroslava Singera alternátem guvernéra ve skupině SB.

Podle vžité mezinárodní praxe, která byla přijata i ČR, je guvernérem ve skupině SB za ČR jmenován ministr financí a jeho alternátem viceguvernér ČNB. Guvernérem v MMF za ČR je jmenován guvernér ČNB a jeho alternátem náměstek ministra financí. Tato funkční a institucionální provázanost je nezbytná pro optimální zajištění spolupráce s příslušnou mezinárodní finanční institucí.

Jmenování nových zástupců ČR v těchto organizacích je třeba potvrdit dopisem předsedy vlády generálním sekretářům těchto organizací.

Doporučované

Nejčtenější