Novinky

20. dubna

Materiály na jednání vlády 20. dubna 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 3:
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2004

Celkově skončilo hospodaření státního rozpočtu v roce 2004 schodkem 93,7 mld Kč. Jeho podíl na HDP v běžných cenách představuje 3,4 % a je o 0,9 procentního bodu nižší než v roce 2003. Výsledný schodek je o 22,0 mld nižší než schodek, s nímž počítal upravený rozpočet; proti výši předpokládané zákonem č. 457/2003 Sb. je nižší o 21,3 mld Kč.

Příjmy státního rozpočtu dosáhly v roce 2004 výše 769,2 mld Kč a byly tak o 15,1 mld Kč, tj. o 10,2 % vyšší než zákonem schválený rozpočet. Proti roku 2003 byly celkové příjmy státního rozpočtu vyšší o 69,5 mld Kč, tj. o 9,9 %, na zvýšení se podílely i kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie, přijímané na základě Dohody o přistoupení k EU, jejichž výše v roce 2004 činila 10,5 mld Kč. Příjmy z daní a poplatků byly proti předpokladům rozpočtu překročeny v souhrnu o 2,6 mld Kč a jejich inkaso bylo o 28,7 mld Kč, tj. o 7,3 % vyšší než v předchozím roce.

Výdaje byly čerpány ve výši 862,9 mld Kč a proti rozpočtu, zahrnujícímu níže uvedené úpravy v průběhu roku, byly nižší o 6,9 mld Kč, tj. o 0,8 % (proti schválenému rozpočtu byly nižší o 6,2 mld Kč). Na úsporách ve vztahu k upravenému rozpočtu se podílejí jak výdaje běžné, tak výdaje kapitálové a úspory jsou rozloženy mezi jednotlivé výdajové položky. Proti předchozímu roku rozpočtové výdaje vzrostly o 54,2 mld Kč, tj. o 6,7 %, v jejich zvýšení se odrazil i odvod vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie, provedený ve výši 16,1 mld Kč.

Stejně jako v předchozích letech byl největší objem rozpočtových prostředků (36,3 % všech výdajů) vynaložen v sociální oblasti; výdaje na sociální dávky dosáhly celkové výše 313,3 mld Kč a proti předchozímu roku vzrostly o 8,2 mld Kč, tj. o 2,7 %.

Státní rozpočet České republiky na rok 2004 byl schválen zákonem č. 457 ze dne 3. prosince 2003. Jeho příjmy byly stanoveny částkou 754,1 mld Kč, výdaje částkou 869,1 mld Kč a schodek částkou cca 115,0 mld Kč.

Kraje a obce získaly v roce 2004 do svých rozpočtů  celkem 308,9 mld Kč, což představuje plnění rozpočtu na 101,6 %. Obce a dobrovolné svazky obcí (dále jen „obce“) se na celkových příjmech podílely 80,4 %.

V roce 2004 bylo financování krajů zabezpečeno především formou dotací ze státního rozpočtu, které představují více než čtyři pětiny rozpočtu, dále z daňových výnosů delegovaných na kraje a zbývající zdroje tvořily nedaňové příjmy. U obcí byly naopak hlavním zdrojem financování veřejných statků daňové příjmy.

Celkové výdaje územních samosprávných celků byly čerpány ve výši 317,8 mld Kč, tj. plnění na 102,4  %. Obce se na celkových výdajích podílejí 81,3 %.

Kraje a obce tak skončily své hospodaření v roce 2004 převahou výdajů nad příjmy ve výši  9,0 mld Kč. Kraje vykazují přebytek ve výši  0,8 mld Kč, obce schodek ve výši 9,8 mld Kč.

Bod č. 6:
Pokrok při odstraňování nedostatků identifikovaných v rámci auditu připravenosti na čerpání prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Instituce zapojené do implementace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti dosáhly významného pokroku při dokončování systému řízení a kontroly prostředků EU. MF poskytlo příslušným resortům detailní připomínky k předloženým dokumentům, po jejichž zapracování bude možné provést certifikaci výdajů, tj. požádat Evropskou komisi o doplnění prostředků pro jednotlivé programy. Certifikace výdajů neovlivňuje proplácení projektů. K tomu jsou využívány prostředky EU ze zálohových plateb, které Evropská komise převedla již v roce 2004

V období leden - listopad 2004 proběhl  tzv. Preventivní audit (Audit připravenosti), jehož cílem bylo ověřit, že orgány České republiky zapojené do implementace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti správně nastavily své systémy pro čerpání evropských prostředků. Zadavatelem projektu bylo Ministerstvo financí, zhotovitelem byla vybrána společnost PricewaterhouseCoopers a projekt byl plně financován z prostředků EU (Phare). Auditovanými subjekty byly všechny resorty, které plní funkci řídících orgánů a platebního orgánu (MMR, MPO, MŽP, MPSV, MZe, MF) a jim podřízené instituce, na které jsou delegovány některé činnosti. Celkem se jednalo asi o 60 institucí (MD, MŠMT, CzechInvest, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic, Státní fond životního prostředí, Státní zemědělský a intervenční fond, Nadace rozvoje občanské společnosti, Magistrát hlavního města Prahy, vybrané úřady práce, Centrum pro regionální rozvoj a další). Audit byl iniciativou České republiky (MF). Orgány Evropské unie mohou provádět své vlastní kontroly a audity nezávisle na tomto auditu.

Pro informaci

Bod č.  5:
Informace o uzavření trojstranné smlouvy o spolupráci mezi společností THERMAL - F, a.s., společností FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s. a Nadací FILM - FESTIVAL KARLOVY VARY

Podle smlouvy, která  byla podepsána 4. dubna 2005.je společnost THERMAL-F povinna umožnit Film Servisu každoročně po dobu konání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary využívat prostory hotelu Thermal Karlovy Vary (tj. kinosály, kongresové prostory, hotelové pokoje, technické zázemí, restauračních plochy a kancelářské prostory). Cena bude sjednávána na každý kalendářní rok na základě dohody THERMAL-F a Film Servisu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 10. 2008, tj. na dobu, po kterou má Film Servis výhradní práva na pořádání MFF KV. Smlouva se prodlouží nejdéle do 31. 10. 2011, pokud Film Servis prodlouží platnost svých výhradních práv na pořádání MFF KV.

V červnu loňského roku rozhodla vláda o způsobu převodu 100 % akcií společnosti THERMAL-F, a.s., z majetku Fondu národního majetku České republiky na jinou osobu. V této souvislosti doporučila vláda místopředsedovi vlády a ministru financí zajistit prostřednictvím Fondu národního majetku České republiky před zahájením veřejného výběrového řízení vypracování trojstranné smlouvy o spolupráci mezi společností THERMAL-F, a.s., společností FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s. a Nadací FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY. Současně vláda uložila místopředsedovi vlády a ministru financí informovat vládu o uzavření této smlouvy před zahájením veřejného výběrového řízení. Výběrové řízení bude vypsáno nejpozději na podzim tohoto roku.

Doporučované

Nejčtenější