Novinky

18. května

Materiály na jednání vlády 18. května 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č.5:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Cílem materiálu je zjednodušit a zrychlit majetkoprávní jednání státu při převodech majetku státu zejména ve prospěch nestátních subjektů. Prostředkem k dosažení sledovaného cíle je úprava dosavadních schvalovacích procesů stanovených v zákoně. Ministr financí navrhuje redukci okruhu smluv, které ke své platnosti vyžadují schválení Ministerstva financí. Ze schvalovacího procesu budou vyjmuty např. převody pozemků pod silnicemi na příslušné kraje a obce. Převážná většina případů schvalování dle zákona o majetku ČR se týká nakládání s nemovitostmi, byty a nebytovými prostory. Na státní rozpočet nebude mít navrhovaná právní úprava žádný bezprostřední dopad.


Bod č.15:
Výběr části majetku státu, se kterým je příslušný hospodařit Ústav pro informace ve vzdělávání, příspěvková organizace, k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Materiál ukládá ministryni školství, mládeže a tělovýchovy předložit Ministru financí zakladatelský privatizační projekt na majetek, se kterým v současné době hospodaří Ústav pro informaci ve vzdělávání. Jedná se o 6 bytových domů, které Ústav nepotřebuje k plnění svých úkolů a navrhuje se jejich přímý prodej právnickým osobám tvořeným výhradně současnými nájemníky těchto bytových domů za kupní cenu stanovenou ve výši účetní hodnoty zvýšenou o rozdíl mezi účetní hodnotou nemovitostí a tržním oceněním. V případě, že ocenění nemovitého majetku bude nižší než jeho účetní hodnota, ke snížení kupní ceny nedojde a kupní cena se bude rovnat účetní hodnotě majetku. V případě zájmu předpokládaného nabyvatele bude poskytnut standardní splátkový režim. V případě nezájmu nájemníků o koupi bude zakladatelský privatizační projekt předložen s návrhem privatizace metodou veřejné soutěže.


Pro informaci

Bod č.1:
Zpráva o současném stavu plnění úkolů uvedených v usnesení vlády České republiky ze dne 14. dubna 2004 č. 330 ke „Zprávě o některých opatřeních k omezení šedé ekonomiky"

Zpráva informuje vládu o stavu plnění legislativních úkolů zaměřených na omezení daňových a celních úniků, šedé ekonomiky a hospodářské kriminality. K již přijatým opatřením v boji s šedou ekonomikou patří především omezení plateb v hotovosti, zřízení finanční policie, zavedení kolkování lihovin a přijetí zákona o registračních pokladnách pro osoby přijímající platby v hotovosti.

Doporučované

Nejčtenější