Novinky

1. června

Materiály na jednání vlády 1. června 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č.17:
Návrh na sjednání dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasné úpravě užívání pozemků ve vlastnictví Slovenské republiky, které se nacházejí v katastrálním území Hodonín v České  republice

Dnem 25. července 1997 vstoupila v platnost Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích. Podle této Smlouvy došlo k výměně plochy státního území o výměře 452 ha na každé smluvní straně. Dále bylo domluveno, že zbylé majetkoprávní vztahy související s oddělením státních území upraví smluvní strany zvláštní smlouvou. Zvláštní smlouvu začalo v roce 2003 připravovat Ministerstvo financí České republiky.

V roce 2003 vyvstala aktuální potřeba konkrétního řešení majetkopávních vztahů k pozemkům ve vlastnictví Slovenské republiky, které se nacházejí na území České republiky, a to v souvislosti s plánovanou přípravou výstavby silnice I. třídy – I/51 Hodonín (obchvat). Navržená trasa pro transitní dopravu však zahrnuje pozemky ve vlastnictví Slovenské republiky. Vzhledem k tomu, že město Hodonín i investor výstavby – Ředitelství silnic a dálnic České republiky považují za nezbytné, aby výstavba byla realizována co nejdříve, bylo hledáno přijatelné řešení, jak tuto stavbu realizovat, pokud zvláštní smlouva není dosud sjednána a její sjednání není v potřebném termínu reálné. Majetkoprávní uspořádání vztahů k dotčeným pozemkům je přitom nezbytné pro zahájení stavby, neboť bez toho nemůže stavební úřad potřebné stavební povolení pro investora stavby vydat.

V červnu 2003 se v Bratislavě uskutečnilo první pracovní setkání zástupců Ministerstva financí České republiky se zástupci Ministerstva financí Slovenské republiky. Na tomto jednání bylo potvrzeno, že z důvodů věcné a časové náročnosti přípravy zvláštní smlouvy nepřipadá v úvahu řešení aktuální potřeby města Hodonína v rámci zvláštní smlouvy, a bylo proto dosaženo shody, že tato aktuální problematika bude řešena samostatně. Uzavření zvláštní smlouvy lze předpokládat nejdříve v roce 2006.

K potřebě úpravy majetkoprávních vztahů ke konkrétním pozemkům v katastrálním území Hodonín bylo slovenskou stranou jako jediný možný způsob, jak vyhovět žádosti české strany, navrženo sjednání mezivládní dohody, kterou by předmětné pozemky byly dány do dočasného bezúplatného užívání České republiky na dobu určitou. Sjednání dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasné úpravě užívání pozemků ve vlastnictví Slovenské republiky, které se nacházejí v katastrálním území Hodonín v České republice, je v současné době jediným možným a účelným způsobem úpravy užívacích vztahů k předmětným pozemkům, aby mohla být zahájena stavba obchvatu okolo Hodonína.

Sjednáním Dohody dává vláda Slovenské republiky souhlas se stavbou silnice I. třídy I/51 – Hodonín (obchvat) na pozemcích Slovenské republiky jmenovitě uvedených ve smlouvě a s jejich bezúplatným užíváním ve vymezeném rozsahu dle projektové dokumentace. Česká vláda se zavazuje, že předmětné pozemky budou užívány výlučně na výstavbu a k provozu obchvatu.

Dohoda se sjednává na dobu určitou, nejdéle na období 6 let ode dne vstupu této Dohody v platnost. Tento způsob vymezení doby užívání byl oběma stranami dohodnut především z důvodu zajištění maximálně potřebného časového rozsahu pro dokončení výstavby.

Provádění a kontrolu dodržování podmínek užívání sjednaných v dohodě zajistí Ministerstvo dopravy jako zřizovatel Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby. Dohoda neobsahuje žádné závazky, k jejichž přijetí je třeba souhlasu Parlamentu České republiky nebo přijetí zákona, a proto je sjednávána jako mezinárodní smlouva vládní kategorie. Sjednání Dohody nebude mít žádný dopad na státní rozpočet.


Bod č.19:
Zvýšení základního kapitálu společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. kapitalizací části pohledávky České republiky -  Ministerstva financí za společností ŠKODAEXPORT, a.s. ve výši  381 018 120.- Kč a nabytí akcií společnosti od menšinových akcionářů

Ministerstvo financí navrhne vládě zvýšení základního kapitálu společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. kapitalizací části pohledávky České republiky - Ministerstva financí za společností ŠKODAEXPORT, a.s., a to ve výši  381 mil. Kč.

Zvýšení základního kapitálu společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. formou kapitalizace pohledávky je  opatřením, které sleduje optimalizaci struktury a maximalizaci souhrnné hodnoty aktiv akcionáře – České republiky a současně zájem o zajištění podmínek pro další rozvoj společnosti.

Po provedené kapitalizaci vzroste základní kapitál společnosti z dosavadních 154,2 mil. Kč na nových 535,2 mil. Kč a akciový podíl státu vzroste z dosavadních 99,12 % na 99,75%.

V březnu letošního roku sdělil ÚOHS Ministerstvu financí, že na základě předložených podkladů nezakládá kapitalizace předmětné části pohledávky  Ministerstva financí za společností ŠKODAEXPORT, a.s. veřejnou podporu. Provedená opatření nepředstavují nároky vůči státnímu rozpočtu a návratnost vložených prostředků je zajištěna účelněji, než v případě splátek s časovým horizontem do roku 2012.

Dále se v materiálu navrhuje změna příslušnosti výkonu akcionářských práv v majetku České republiky ke společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. z Ministerstva financí na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vlastní realizace této změny je vázána na dokončení procesu zvýšení základního kapitálu společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. a odkoupení akcií této společnosti od menšinových akcionářů.


Bod č. 23:
Návrh na řešení finančního dopadu zákona č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, do ukazatelů zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2005

Ministerstvo financí připravilo pro jednání vlády materiál o způsobu promítnutí zákona o rozpočtovém určení daní do státního rozpočtu na rok 2005. Z důvodu časového nesouladu při projednávání návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2005 a  návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní v Parlamentu, byl návrh státního rozpočtu ČR na rok 2005 sestaven v souladu s rozpočtovým určením daní platným v roce 2004.

Součástí materiálu je proto návrh na řešení dopadu novely zákona o rozpočtovém určení a to ve výši 0,8 mld. Kč. Tato částka bude převedena rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Všeobecná pokladní správa na závazný ukazatel „Ostatní výdaje“ (položka „Prostředky kapitol odpovídající daňovým výnosům krajů v případě schválení novely zákona o rozpočtovém určení daní“ ), kde bude vázána na základě rozhodnutí vlády a nesmí být v roce 2005 použita. Výše uvedeným opatřením bude eliminován dopad snížených daňových příjmů v důsledku schváleného zákona o rozpočtovém určení daní  na schválené saldo státního rozpočtu na rok 2005.

Příjmy státního rozpočtu budou vlivem novely zákona o rozpočtovém určení daní v letošním roce celkově nižší zhruba o 20 mld. Kč.


Bod č. 24:
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o vypořádání závazku Albánské republiky vůči České republice

Realizací obchodních vztahů mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Albánskou lidovou socialistickou republikou uskutečňovanými na základě Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky z 26. října  1990, vznikla České republice za Albánskou republikou ke dni 31.3. 2005 pohledávka ve výši 285,4 mil. Kč, která je vedena ve finančních aktivech České republiky.

Vzájemné platby za zboží, služby a neobchodní platy, uskutečňované na základě uvedené dohody, probíhaly na dvoustranné bázi, a sice do konce roku 1990 v clg. rublech, od 1.ledna 1991 do 31.prosince 1991 v clg. dolarech Spojených států amerických a po 1.lednu 1992 ve volně směnitelné měně.

Výše zmíněnou Obchodní dohodu později nahradil Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Albánské republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31.prosinci 1991 uzavřený v lednu 1992 v Tiraně.

Protože Albánská republika své závazky dlouhodobě přes opakované výzvy nesplácela, uskutečnila se v listopadu 2001 v Tiraně třístranná expertní jednání zástupců Ministerstev financí České republiky, Slovenské republiky a Albánské republiky, při nichž byla odsouhlasena výše pohledávky bývalé ČSFR a její rozdělení mezi Českou republiku a Slovenskou republiku. K podpisu dvoustranné mezivládní dohody mělo dojít do konce července 2002. V důsledku jedné z vládních krizí a následném odmítnutí závazků předchozího kabinetu však byly výsledky expertních jednání z roku 2001 Ministerstvem financí Albánské republiky jednostranně anulovány, jednání byla přerušena a sjednání mezivládní dohody bylo odloženo.

Zvrat přišel v roce 2003, kdy byl v květnu albánským parlamentem přijat zákon o postupu a podmínkách řešení vnějšího zadlužení. Albánská strana na základě tohoto zákona obnovila se všemi věřiteli jednání a zahájila přípravu mezivládních dohod o restrukturalizaci dluhu.

Takovéto třístranné přípravné jednání s cílem vyřešit pohledávku bývalé ČSFR se uskutečnilo v září 2004 v Tiraně za účasti zástupců Ministerstva financí ČR, Ministerstva financí SR, Vládního výboru pro řešení zahraničního zadlužení AR a zástupců bank.

Výsledkem těchto jednání byl Protokol, kterým byla:
· odsouhlasena celková výše albánského dluhu vůči České republice a Slovenské republice,
· stanoven způsob převodu části dluhu evidovaného v nekonvertibliní měně tj. v clg. rublech a clg. dolarech Spojených států amerických na volně směnitelnou měnu tj. na dolary Spojených států amerických,
· odsouhlaseno rozdělení pohledávky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku,
· stanoven způsob vypořádání dluhu.

Na základě výše dohodnutých skutečností byl vypracován návrh textu Dohody mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o  vypořádání závazku Albánské republiky vůči České republice. Podle navrhované Dohody má být:

· České republice uhrazena v deseti ročních proporcionálních splátkách pohledávka v konečné výši USD 10.121.636,79;
· Albánské republice odpuštěny úroky z celkového dohodnutého dluhu vzniklé do konce roku 2004 ve výši USD 2.206.295,08. Odpuštění  těchto úroků bude statisticky promítnuto ve vládním deficitu k 1.lednu 2006 v souladu s příslušnou směrnicí EU;
· včasná úhrada zajištěna uplatněním sankčního úroku z prodlení ve výši 4,0% p.a. ze splatné a v termínu nezaplacené splátky.

Sjednání této Dohody bude mít v průběhu její realizace pozitivní dopad na státní rozpočet. Podle stávající platné metodiky Výboru OECD pro rozvojovou pomoc bude možné vykázat výši úroků odpuštěných Albánské republice v roce 2006 jako oficiální rozvojovou pomoc ČR.

Jedná se o mezinárodní smlouvu tzv. vládní kategorie, protože řeší pohledávku České republiky za Albánskou republikou vzniklou na základě smluv stejné kategorie a jako taková vyžaduje se před jejím podpisem souhlas vlády České republiky.

Vyřešení starých finančních závazků mezi Českou republikou a Albánskou republikou, tak vytváří nové předpoklady pro dobrou hospodářskou  a obchodní spolupráci mezi podnikatelskými subjekty obou zemí, bez nutnosti přihlížet k nedořešeným otázkám z minulosti.


Bod č. 33:
Návrh na sjednání prozatímního provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou státu Anguilla týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb, Smlouvy mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat o zdanění příjmů z úspor,  Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou státu Britské Panenské ostrovy o zdanění příjmů z úspor, Smlouvy mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy o zdanění příjmů z úspor, Smlouvy mezi Českou republikou a Turks & Caicos o zdanění příjmů z úspor na základě doplňujících výměnných dopisů umožňují-cích prozatímní provádění mezinárodních smluv

Obsahem materiálu, který ministerstvo financí předkládá k projednání na schůzi vlády, jsou  návrhy na sjednání prozatímního provádění: Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou státu Anguilla týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb; Smlouvy mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat o zdanění příjmů z úspor; Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou státu Britské Panenské ostrovy o zdanění příjmů z úspor; Smlouvy mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy o zdanění příjmů z úspor; a Smlouvy mezi Českou republikou a Turks & Caicos o zdanění příjmů z úspor.

Tyto Smlouvy se týkají zdanění příjmů z úspor, k jejichž uzavření je Česká republika zavázána příslušnou směrnicí ES o zdaňování příjmů z úspor ve formě úrokových plateb. Zmíněné Smlouvy byly projednány vládou a schváleny usnesením vlády v září loňského roku a po podpisu zaslány smluvním stranám. Z důvodu časové tísně nyní doporučujeme schválit vládě prozatímní provádění těchto Smluv od data účinnosti Směrnice ES, což je od 1.7.2005. Jednou z podmínek pro provádění Směrnice od tohoto data je, že veškeré předpokládané dvoustranné Smlouvy budou členskými státy prováděny a proto je  nezbytné, aby  Česká republika do doby,  kdy bude ukončen řádný ratifikační proces prováděla od účinnosti Směrnice ES prozatímně..

Pro informaci

Bod č. 3:
Informace o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2004

Kompletní zpráva bude zveřejněna po jednání vlády na webu České daňové správy.

Doporučované

Nejčtenější