Novinky

19. května

Materiály na jednání vlády 19. května 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 19:
Návrh na jmenování nového předsedy Komise pro cenné papíry

Ministr financí navrhuje vládě jako předsedu Komise pro cenné papíry Ing. Pavla Hollmanna, MBA. Pokud bude navržený kandidát vládou schválen, musí být poté návrh předložen Prezidentovi ČR, který kandidáta schválí a oficiálně jmenuje do funkce. Funkční období předsedy Komise a člena prezidia je pět let. Předseda Komise a člen prezidia může být do funkce jmenován maximálně na dvě funkční období.

Bod č. 31:
Návrh na zrušení usnesení vlády č. 261/2004 k prodeji majetkové účasti státu ve společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Ministerstvo financí ČR a společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. se po dohodě rozhodly nepodepsat smlouvu o nabytí státního podílu ve společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. Důvodem byla neshoda u podmínek vyplývajících ze závazné nabídky. KP RIA se mimo jiné zavázala k předkupním právu na pozemky pro ČKA a KRAS a ke garanci zaměstnanosti ve společnosti.

V březnu tohoto roku vláda rozhodla o prodeji téměř stoprocentního podílu na základním kapitálu společnosti KP. Nabyvatelem se měla stát společnost KP RIA, za kupní cenu 36,5 mil.  Kč. Stalo se tak na základě výběrového řízení, přičemž součástí kupních smluv, které museli zájemci akceptovat jako podmínku účasti ve výběrovém řízení, byly i výše uvedené závazky.

Vláda vypracuje do konce června koncepci dalšího řešení problematiky společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Pro informaci

Bod č. 3:
Průběžná zpráva o proceduře koordinace hospodářských politik EU a doporučení pro ČR

V dubnu tohoto roku zveřejnila Evropská komise návrh aktualizace Hlavních směrů hospodářských politik na roky 2003 - 2005 (HSHP). Platnost těchto politik se vztahuje i na nové členské země. Součástí HSHP jsou také specifická doporučení pro hospodářskou politiku ČR, jejichž plnění bude každým rokem vyhodnocovat Evropská komise v tzv. Implementačních zprávách. EK bude také zkoumat, zda jsou doporučené politiky i nadále v souladu s předloženým Konvergenčním programem na roky 2004 - 2007.

Z předloženého návrhu aktualizace HSHP vyplývají pro ČR následující čtyři výzvy:

  • Snižování deficitu veřejných rozpočtů na udržitelném základě a zaručení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí,
  • pokračování v řešení strukturálních problémů na trhu práce,
  • zlepšení podmínek pro rychlejší růst produktivity,
  • podpora podnikání malých a středních podniků.

Návrh HSHP bude počátkem června projednán ministry financí členských zemí, na schůzi ECOFINu, a poté bude předložen Evropské radě.

Doporučované

Nejčtenější