Novinky

09. června

Materiály na jednání vlády 09. června 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 19:
Způsob převodu 100 % akcií společnosti THERMAL-F, a.s. z majetku Fondu národního majetku České republiky na jinou osobu

Ministerstvo financí vládě předkládá návrh přímého prodeje 100 % akcií společnosti THERMAL-F nabyvateli určenému na základě výsledku veřejného výběrového řízení. Prodejem akcií je sledován cíl nalezení vhodného privátního investora do potřebného zkvalitnění služeb v oblasti hotelnictví, lázeňství a při zajištění konání Mezinárodního filmového festivalu. Návrh je předkládán v jediné variantě, na které se shodlo Ministerstvo financí, Ministerstvo zdravotnictví (garant lázeňské péče) a Ministerstvo kultury (garant konání MFF Karlovy Vary)

Před zahájením výběrového řízení Fond národního majetku České republiky zajistí vypracování trojstranné smlouvy o spolupráci mezi společností THERMAL-F, společností FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s. a Nadací FILM - FESTIVAL KARLOVY VARY, která upraví podmínky konání každoročního MFF Karlovy Vary.

Výběrové řízení uspořádá FNM ČR s využitím služeb investičního a právního poradce. Výběr poradce provede meziresortní skupina, jejímiž členy budou zástupci FNM ČR, Ministerstva financí, Ministerstva kultury a Ministerstva zdravotnictví.

Okruh účastníků výběrového řízení na nabyvatele majetkové účasti ve společnosti THERMAL-F bude omezen na subjekty, které prokáží, že jsou schopny zajistit finanční zdroje nezbytné na koupi akcií společnosti THERMAL-F, a.s., a které mají zkušenosti s provozováním hotelových zařízení. Hlavními kritérii výběrového řízení bude výše nabídnuté kupní ceny a předložený podnikatelský záměr.

Součástí podnikatelského záměru musí být zachování lázeňské péče, včetně vyčlenění kapacit pro tuzemské pacienty a pokračování spolupráce se zdravotními pojišťovnami, zajištění rekonstrukce hotelu a lázeňského sanatoria a zabezpečení hotelových prostor pro konání MFF tak, jak bude stanoveno v trojstranné smlouvě. Tyto podmínky prodeje budou podléhat kontrole ze strany FNM ČR, případně jeho právního nástupce.

Výsledky výběrového řízení předloží Ministerstvo financí vládě nejpozději v polovině roku 2005.

Bod č. 20:
Návrh dalšího postupu při řešení prodeje majetkové účasti státu ve společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Viz bod č. 46 jednání vlády dne 2.6.2004.

Bod č. 21:
Dokončení finanční restrukturalizace společnosti VÁLCOVNY PLECHU, a.s.

Vláda bude jednat o prodeji majetkových účastí a postoupení pohledávek České konsolidační agentury a společnosti Konpo, s.r.o. ve VÁLCOVNÁCH PLECHU, a.s. společnosti ISPAT NOVÁ HUŤ, a.s. Tento prodej je povolen Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí a probíhá v souladu s Národním programem restrukturalizace českého ocelářského průmyslu.

ISPAT NOVÁ HUŤ dosud vlastní 55,76 % všech akcií VÁLCOVEN PLECHU,  a.s. a je tedy majoritním akcionářem. Po odkoupení podílů ČKA (16,97 %) a Konpa (25,42 %) získá dalších 42,39 % akcií. Pokud vláda prodej schválí, ISPAT NOVÁ HUŤ rovněž odkoupí pohledávky ČKA a Konpa. za VÁLCOVNAMI PLECHU v celkové výši 216 mil.  Kč (84 mil. Kč od ČKA, 132 mil. Kč od Konpa). Jak u majetkových podílů, tak u pohledávek se cena stanoví na základě tržního ocenění.

Potíže společnosti VÁLCOVNY PLECHU vyvrcholily v roce 1999, kdy došlo k zastavení výroby. V dubnu 2001 byla mezi hlavními věřiteli (NOVÁ HUŤ, a.s., Konpo a ČKA) uzavřena tzv. "Stabilizační dohoda", jejíž součástí byla rovněž již provedená kapitalizace pohledávek největších věřitelů. V prosinci 2002 zpracovala společnost Program restrukturalizace a obchodní plán na roky 2003-2006, který je v souladu s Národním programem restrukturalizace českého ocelářského průmyslu.

Převod uvedených majetkových účastí a pohledávek na ISPAT NOVÁ HUŤ by se měl uskutečnit do konce června 2004.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Informace o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2003

Viz Informace o výsledcích činnosti české daňové správy za rok 2003 , Informace o výsledcích činnosti Celní správy ČR za rok 2003 , a v této souvislosti také tisková zpráva Ministerstva financí ze dne 11.2.2004 "Daňové nedoplatky poprvé za deset let poklesly".

Bod č. 12:
Informace o technickém přepočtu Konvergenčního programu

Ministerstvo financí zpracovalo technický přepočet konvergenčního programu na základě revidovaných údajů Českého statistického úřadu o vývoji HDP. Tato data a navazující poměrové fiskální ukazatele za rok 2003 - 2007 byly zaslány Evropské komisi v podobě dodatku tabulkové části Konvergenčního programu.

Komplexní střednědobý makroekonomický scénář postavený na revidovaných číslech vývoje HDP bude k dispozici až poté co ČSÚ dokončí v současné době probíhající revize dalších makroekonomických dat. Revidovaná data budou použita také pro přípravu návrhu státního rozpočtu pro rok 2005 a navazujícího rozpočtového výhledu. Z těchto dokumentů pak bude vycházet i podzimní Konvergenční program.

Fiskální reforma má za cíl snížit deficit vládního sektoru pod 4 % HDP v roce 2006. Po přepočtech činí odhadovaný deficit vládního sektoru v roce 2006 3,8 % a v roce 2007 dokonce 3,3 % HDP. V souvislosti s tímto přepočtem se nechystá žádné navýšení výdajové strany rozpočtů, což by byl krok v rozporu s reformou veřejných financí. Nová rozpočtová pravidla připouštějí zvýšení výdajových rámců pouze v předem definovaných případech (čerpání starých záruk, či návratné finanční pomoci) a revize HDP do tohoto úzkého okruhu případů nepatří.

Doporučované

Nejčtenější