Novinky

02. června

Materiály na jednání vlády 02. června 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 23:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 03/05 "Správa dotací poskytovaných ze státního rozpočtu vykonávaná územními finančními orgány"

Viz bod č. 15 jednání vlády dne 26.5.2004.

Bod č. 24:
Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 03/16 "Příjmy státního rozpočtu plynoucí z pokut ukládaných vybíraných a vymáhaných správními orgány"

Hlavním bodem, ke kterému vyslovil Nejvyšší kontrolní úřad připomínky byla roztříštěnost právní úpravy tzv. dělené správy při vybírání pokut. Tato roztříštěnost je způsobena rozsáhlostí právní úpravy ve zvláštních zákonech vydávaných příslušnými resorty, kterými jsou stanoveny předměty pokut a rozpočtové určení jejich výnosu.

Ministerstvo financí v součinnosti s Ministerstvem vnitra předložily v listopadu 2003 k projednání na schůzi vlády návrhy směřující ke zvýšení efektivity vymáhání pokut ukládaných státními orgány a vláda tyto návrhy schválila. Jednalo se o:

  • okamžitý výběr sankčních platebních povinností na místě,
  • zavedení institutu záruky,
  • dočasného odebrání řidičského nebo technického průkazu,
  • možnost placení pomocí platebních karet,
  • možnost placení pomocí služby GSM.

V současné době již je legislativně a organizačně připraveno přenesení vymáhání peněžitých plnění z finančních úřadů na celní orgány od 1.1.2005. Finanční úřady se tak budou moci plně soustředit na vymáhání daňových pohledávek, včetně zajištění mezinárodní spolupráce při vymáhání daňových pohledávek

V roce 2001 bylo na pokutách převzato k vymáhání 659 mil. Kč, z toho bylo vymoženo 585 mil. Kč (výtěžnost 88,7 %). V roce 2002 bylo k vymáhání převzato 554 mil. Kč, z toho bylo vymoženo 473 mil. Kč (výtěžnost 85,4 %).

Bod č. 30:
Majetkoprávní změny a konečné dislokace u vybraného majetku České Republiky

Navrhované změny by se měly dotknout objektů v Českých Budějovicích, kde by mělo dojít k bezúplatnému převodu jednoho objektu z rukou ÚZSVM na město České Budějovice, jakožto většinového uživatele objektu. Dále by mělo dojít ke směně dvou objektů mezi Finančním ředitelstvím České Budějovice a ÚZSVM. K dalším převodům vlastnictví na města dojde u objektů v Blansku, Hradci Královém a ve Zlíně.

V souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů převzal k 1.1.2003 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  do svého hospodaření objekty po zrušených okresních úřadech. V zájmu docílení lepší využitelnosti těchto budov a snížení nákladů státu jsou postupně prováděny bezplatné převody budov do vlastnictví a převody příslušnosti hospodařit na jiné státní instituce, které tyto budovy zcela nebo zčásti využívají.

Bod č. 46:
Návrh dalšího postupu při řešení prodeje majetkové účasti státu ve společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

V rámci výběrového řízení se navrhuje prodej akcií společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. společnosti BRASS, s.r.o. Dne 24.5.2004 učinila společnost BRASS závazné prohlášení, ve kterém nabídla kupní cenu 36 600 000 Kč za akcie společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, což je více než nabídla druhá společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. Společnost BRASS zároveň deklarovala připravenost dodržet podmínky kupní smlouvy, jako je zřízení předkupního práva dosavadních akcionářů společnosti k pozemkům, či zachování smluvně stanovené zaměstnanosti ve společnosti.


Pro informaci

Bod č. 3:
Informace o výsledku obchodní veřejné soutěže na výběr poradenské instituce pro privatizaci majektové účasti státu ve společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.

Fond národního majetku v souladu s doporučením výběrové komise vybral jako nejvhodnějšího kandidáta na poradenskou instituci pro privatizaci ČESKÉHO TELECOMU konsorcium společností Credit Suisse First Boston (Europe) Limited a Česká spořitelna, a.s.

Uchazeč prokázal vysokou kvalitu ve všech hodnocených kritériích. Má rozsáhlé zkušenosti z oblasti fúzí, akvizic a prodejů na kapitálových trzích, disponuje znalostí privatizované společnosti z předchozích transakcí a má renomovaného lokálního partnera.

Doporučované

Nejčtenější