Novinky

19. května

Materiály na jednání vlády 19. května 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 3:
Návrh věcného záměru Zákona o podmínkách dovozu, vývozu, tranzitu a nakládání se surovými diamanty a o změně některých zákonů

Kimberleyský systém sdružuje státy, které se dohodly na společných postupech certifikace a kontroly surových diamantů. Tento systém vznikl jako reakce mezinárodního společenství na zneužívání diamantů pro financování teroristických aktivit. Česká republika by se měla stát členem Kimberleyského systému certifikace surových diamantů nejpozději do konce roku 2003. S tím je spojena nutnost vytvořit legislativní rámec pro kontrolu dovozu, vývozu a nakládání se surovými diamanty.

Včlenění zásad Kimberleyského procesu do právního řádu České republiky je naléhavé i z toho důvodu, že nezapojení se do systému certifikace Kimberleyského procesu znamená výrazné omezení možností dovozu a vývozu surových diamantů, včetně průmyslových.

Bod č. 19:
Návrh na sjednání Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o účasti České republiky v programu Customs 2007

Program Customs umožňuje spolupráci celních správ kandidátských zemí s členskými zeměmi Evropské unie s cílem koordinovat a zefektivnit prováděné celní služby a podpořit integraci nových členských zemí. Memorandum by mělo nabýt platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (Evropskou komisí a ČR).

Aktivity programu jsou rozvrženy na dobu 5 let. Základní cíle programu Customs 2007 jsou definovány následovně:

  • Provádění koordinovaných aktivit celních orgánů vyplývajících z potřeb vnitřního trhu Společenství a provádění strategie pro celní unii.
  • Efektivní provádění celní služby a sjednocování postupů.
  • Příprava na rozšíření a podpora integrace nových členských zemí. 

Doporučované

Nejčtenější