Novinky

18. června

Materiály na jednání vlády 18. června 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 1:
Rozpočtový výhled 2003 - 2006: Koncepce reformy veřejných rozpočtů.

V rámci tohoto bodu bude projednávána Reforma veřejných financí jako celek.

Bod č. 2:
Fiskální cílení a střednědobý výdajový rámec centrální vlády (státního rozpočtu a státních fondů) na léta 2004 - 2006

Fiskální cílení je jedním ze základních východisek Reformy. Vláda bude stanovovat fiskální cíl v podobě podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP v jednotlivých rocích tříletého období. Tímto principem se stanoví mantinely výdajové politiky na tři roky, vždy klouzavě s posunem o jeden rok. Důležitou součástí tohoto principu je vztažení výdajových stropů nejen na kapitoly státního rozpočtu, ale i na státní fondy. Podrobněji o fiskálním cílení viz text Reformy veřejných rozpočtů, str. 25 - 29.

Přijetím navrženého aktivního scénáře dojde k zásadnímu pozitivnímu obratu ve vývoji státního rozpočtu. Jak ukazuje tabulka 2, deficit státního rozpočtu dosáhne za rok 2004 výše 118 mld. Kč ve srovnání s 187 mld. Kč v případě pasivního scénáře.

Vývoj deficitu veřejných rozpočtů v případě uskutečnění, resp. neuskutečnění reformy zobrazuje tabulka č. 1. Podrobněji viz Reforma veřejných rozpočtů str. 29 - 59.

Tab. 1: Vývoj deficitu veřejných rozpočtů (% HDP)

 

 Pasivní scénář

 Reforma

2003

-6,2

-6,2

2004

-8,3

-5,5

2005

-8,5

-4,8

2006

-7,9

-4,0

Podrobněji viz tabulka č. 17 v Reformě.

Vývoj deficitu státního rozpočtu (včetně ztrát ČKA) v případě uskutečnění, resp. neuskutečnění reformy zobrazuje tabulka č. 2.

Tab. 2: Vývoj deficitu státního rozpočtu (mld. Kč)

 

 Pasivní scénář

 Reforma

2003

-119

-119

2004

-187

-118

2005

-211

-117

2006

-195

-87

Podrobněji viz tabulka č. 18 v Reformě.

Dopady reformních opatření shrnují tabulky 3 a 4.

Tab. 3: Dopad výdajových opatření - Úspory (mld. Kč)

 

 Dohodnutá aktivní výdajová opatření

Další výdajová opatření nutná k dosažení požadovaných deficitů 

Celkem 

2004

 26,6

 19,8

 46,4

2005

 43,0

 26,1

 69,1

2006

 49,9

 34,2

 84,1

Podrobněji viz tabulka č. 15 v Reformě.

Tab. 4: Celkový rozsah příjmových a výdajových opatření ve státním rozpočtu (mld. Kč)

 

 Aktivní opatření na straně příjmů

 Aktivní opatření na straně výdajů

 Aktivní opatření celkem

 2004

 23

 46

 69

 2005

 25

 69

 94

 2006

 24

 84

 108

 CELKEM

 72

 199

 271

Podrobněji viz tabulka č. 16 v Reformě.

Ministr financí na základě schváleného fiskálního cílení a střednědobých výdajových rámců na roky 2004 - 2006 zpracuje výdajové limity podle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a předloží je na jednání vlády dne 25. června 2003.

Bod č. 10:
Zvýšení garance na úhradu nákladů na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací, uvedené v ekologické smlouvě č. 207/98, uzavřené mezi Fondem národního majetku ČR a společností VÍTKOVICE, a.s., Ostrava

FNM uzavřel v září 1998 se společností VÍTKOVICE, a.s. smlouvu o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací. Garance vyplývající z této smlouvy byla usnesením vlády stanovena na 3,785 mld. Kč. Vedení společnosti nyní předložilo žádost o navýšení původně stanovené garance. Nově požadovaná garance činí 5,255 mld. Kč. Důvodem navýšení je zajištění podstatně rozsáhlejší ekologické zátěže, než jak byla popsána v ekologickém auditu, který byl podkladem pro stanovení původní garance. V případech, kdy je nutno přehodnotit výši maximální garance, musí o dalším postupu rozhodnout vláda.

Předpokládá se, že navýšením garance FNM na úhradu ekologických škod na výše uvedenou částku budou vytvořeny příznivější podmínky pro dosažení vyšších výnosů při dokončení finanční restrukturalizace a privatizace VÍTKOVICE, a.s. strategickému investorovi.

Doporučované

Nejčtenější