Novinky

09. května

Materiály na jednání vlády 09. května 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 5:
Řešení zadluženosti obcí a měst vůči České konsolidační agentuře

Závazky obcí a měst byly na ČKA převedeny v souvislosti s privatizací peněžních ústavů České spořitelny, ČSOB a IPB. Předkládaný materiál představuje technický postup, na základě něhož bude ČKA s obcemi a městy u nichž má pohledávky, hledat řešení vhodné pro každou konkrétní obec s přihlédnutím k výši závazků a k finanční situaci obce. Prvním krokem bude snaha sestavit splátkový kalendář s maximálním horizontem do konce roku 2008.

Ministerstvo financí v zájmu rychlého a efektivního řešení zadluženosti obcí a měst vůči ČKA požádá ČKA, aby neprodleně po schválení základních principů vládou zahájila jednání se zastupitelstvy dotčených obcí, současně si v listopadu 2003 vyžádá souhrnnou informaci o přijatých řešení.

V případě, že obec nebude spolupracovat, přistoupí ČKA ke standardnímu způsobu řešení a využije všech zákonných dostupných prostředků k uspokojení své pohledávky. Majetek obce, která nebude schopna dostat svým závazkům, bude ve spolupráci se zastupitelstvem obce rozdělen na majetek nutný pro zachování základních funkcí samosprávy a na majetek, který bude ve spolupráci s obcí prodán.

 

Doporučované

Nejčtenější