Novinky

Materiály na jednání vlády dne 6. ledna 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Česká republika
 • Evropská komise
 • Kontrolní akce
 • Legislativa
 • Ministerstvo financí
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • Podklady pro jednání vlády
 • Programové období 2014-2020
 • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
 • Veřejný sektor
 • Soukromý sektor

Bod č. 14:
Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/21 Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání informaci Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/21 Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu.

Cílem kontroly bylo prověřit postup správců daně při správě daně z příjmů fyzických osob, efektivnost, účelnost a hospodárnost správy této daně v souvislosti s legislativními změnami zejména v oblastech osvobození od daně, základu daně, slev na dani a nezdanitelné části základu daně.

Bod č. 15:
Informace o splnění úkolu uloženého vládou České republiky usnesením ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/30 – „Peněžní prostředky státní pokladny a řízení likvidity státní pokladny“

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání informaci o splnění úkolu uloženého vládou České republiky usnesením ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/30 – „Peněžní prostředky státní pokladny a řízení likvidity státní pokladny“.

Bod č. 27:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zahraničních věcí předkládá vládě k projednání návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.

Ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států, je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

V současné době existuje ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a San Marinem bezesmluvní vztah. Pro rozvoj vzájemných ekonomických vztahů mezi oběma státy je přitom existence smlouvy o zamezení dvojímu zdanění potřebná.

Pro informaci

Bod č. 2:
Zpráva o pokroku v řešení legislativních i nelegislativních podnětů na zjednodušení implementace ESI fondů v České republice v programovém období 2014-2020

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj předkládá vládě pro informaci zprávu o pokroku v řešení legislativních i nelegislativních podnětů na zjednodušení implementace ESI fondů v České republice v programovém období 2014-2020. Materiál informuje o podnětech na zjednodušení systému čerpání z ESIF v ČR a snížení administrativní zátěže s tím spojené, jakož i o implementaci pokynů EK.

Nejčtenější