Novinky

1.čtvrtletí ´20

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 1. čtvrtletí 2020.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. března 2020

 • Pro informaci:
  Bod č. 4: Společný nákup stolních počítačů a notebooků 1-2020
 • Bod č. 5: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 16. března 2020

 • Bod č. 6: Rozhodnutí o převodu části majetku podniku Správa Letiště Praha, s.p., podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 7: Rozhodnutí o převodech majetku podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 270)
 • Bod č. 12: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Pravidelná roční informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 31. prosince 2019 a celkově od počátku privatizace)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 17. února 2020

 • Bod č. 8: Strategie vlastnické politiky státu
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (leden 2020)
 • Bod č. 2: Informace pro vládu ČR o splnění úkolu III. 3. z usnesení vlády č. 488 ze dne 8. 7. 2019 ke Zprávě z 5. kola vzájemného hodnocení České republiky v oblasti prevence praní peněz a boje proti terorismu a akční plán pro plnění vyplývajících doporučení

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 3. února 2020

 • Bod číslo 11: Platové náležitosti finančního arbitra k 1.1.2020
  Pro informaci:
 • Bod číslo 2: Informace o aktuálním stavu sjednávání mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění a protokolů k nim k 1. lednu 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 20. ledna 2020

 • Bod č. 10: Návrh usnesení vlády o jmenování zástupce finančního arbitra
 • Bod č. 11: Jmenování zástupce Ministerstva financí do Dozorčí rady Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 6. ledna 2020

 • Bod č. 14: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/21 Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu
 • Bod č. 15: Informace o splnění úkolu uloženého vládou České republiky usnesením ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/30 – „Peněžní prostředky státní pokladny a řízení likvidity státní pokladny“
 • Bod č. 27: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Zpráva o pokroku v řešení legislativních i nelegislativních podnětů na zjednodušení implementace ESI fondů v České republice v programovém období 2014-2020