Novinky

Materiály na jednání vlády dne 9. ledna 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Financování terorismu
 • Daň
 • Energetická daň
 • Legislativa
 • Veřejný sektor
 • Finanční nástroje
 • Finanční arbitr
 • Generální finanční ředitelství
 • Ministerstvo financí
 • Nejvyšší kontrolní úřad

Bod č. 6:
Zpráva o prvním kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání „Zprávu o prvním kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu“. Materiál je předkládán na základě Usnesení vlády č. 601 ze dne 27. 6. 2016. Zpráva shrnuje nejvýznamnější výstupy z procesu hodnocení uvedených rizik. Proces se řídí příslušnými mezinárodními standardy.

Bod č. 7:
Analýza k možnostem a dopadům zohlednění environmentálních prvků v sazbách spotřebních a energetických daní v České republice

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí předkládá vládě k projednání „Analýzu k možnostem a dopadům zohlednění environmentálních prvků v sazbách spotřebních a energetických daní v České republice“. Účelem materiálu je analyzovat ekonomické, sociální a environmentální dopady případného zohlednění environmentálních prvků v sazbách spotřebních (energetických) daní a případně podnítit diskuzi o možnostech takového zohlednění s ohledem na výše uvedené dopady, efektivitu výběru daně a dosažení požadovaného cíle snížení podílu pevných fosilních paliv ve spalovacích zdrojích nespadajících pod EU-ETS.

Bod č. 8:
Centralizovaná varianta správy finančních nástrojů

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj předkládá vládě k projednání vládě materiál „Centralizovaná varianta správy finančních nástrojů“, a to v návaznosti na doporučení dalšího postupu materiálu „Finanční nástroje jako forma zajištění financování projektů v programovém období 2014 – 2020“, který byl schválen usnesením vlády č. 85 ze dne 9. února 2015.

Materiál představuje variantu centralizované správy finančních nástrojů prostřednictvím implementační struktury finančních nástrojů se zapojením fondu fondů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, jehož správu má zajišťovat investiční společnost. Tato struktura byla vyhodnocena jako vhodná, neboť se neomezuje pouze na implementaci finančních nástrojů úvěrového a garančního charakteru, ale umožňuje lépe implementovat i složitější finanční nástroje, např. kapitálové vstupy.

Dále se doporučuje prozatím nezakládat žádné nové entity a prověřit možnosti využití stávajících struktur pro implementaci finančních nástrojů, například Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. včetně jejich vzájemného srovnání se zaměřením na porovnání variant implementace centrální správy finančních nástrojů z hlediska jejího využití při naplňování Národní investiční strategie – investičního plánu ČR.

Celé řešení se navrhuje proto, aby byla Česká republika připravena na nevyhnutelnou změnu čerpání evropských prostředků omezující dotační formy podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů a zaměřující se na finanční nástroje jakožto návratné formy podpory.

Bod č. 9:
Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 11. 2016

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na platové zařazení finančního arbitra v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona č. 262/2014 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Bod č. 10:
Veřejná zakázka „Poskytování služeb agenturou Standard & Poor´s Global Ratings“

Ministerstvo financí předkládá členům vlády informaci o veřejné zakázce s názvem „Poskytování služeb agenturou Standard & Poor´s Global Ratings“. Předmětem veřejné zakázky je ratingové hodnocení, které sděluje potenciálním investorům, jaké kreditní riziko mohou při koupi českých státních dluhopisů očekávat, neboť každý rating je ze strany ratingových agentur doprovázen analýzou hospodaření s veřejnými financemi.

Bod č. 11:
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 8. dubna 2015 č. 247

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání „Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 8. dubna 2015 č. 247“. Záměrem předkládaného materiálu je změnit termín pro úplatný převod pozemku parc. č. 484/1 v k. ú. Nové Město, s nímž je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

V výše zmíněném usnesení vláda České republiky stanovila termín pro úplatný převod tohoto pozemku do 31. 12. 2016. Termín však nelze splnit v důsledku předběžného opatření vydaného usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 17C 136/2016-52 ze dne 13. 10. 2016, kterým soud nařídil zákaz jakékoliv dispozice s daným pozemkem. Proto se navrhuje posunout termín úplatného převodu ke dni 31. 12. 2021.

Bod č. 24:
Informace Ministerstva financí a Generálního ředitelství cel o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/28 „Správa spotřebních daní z lihu a tabáku a příjmů z prodeje kontrolních pásek a tabákových nálepek, včetně hospodaření s těmito ceninami“

Ministerstvo financí spolu s Generálním ředitelstvím cel předkládají vládě informaci o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/28. Cílem kontrolní akce NKÚ č. 14/28 bylo prověřit postup celních orgánů při správě spotřebních daní z lihu a tabáku a při výběru příjmů z prodeje kontrolních pásek a tabákových nálepek, včetně hospodaření s těmito ceninami.

Kontrola probíhala v době od října 2014 do května 2015. Kontrolovanými osobami byly Generální ředitelství cel, Celní úřad pro Jihomoravský kraj, Celní úřad pro Moravskoslezský kraj, Celní úřad pro Olomoucký kraj, Celní úřad pro Pardubický kraj, Celní úřad pro Plzeňský kraj, Celní úřad pro Středočeský kraj, Celní úřad pro Zlínský kraj. Kontrolováno bylo období let 2011 až 2014, v případě věcných souvislostí i období předcházející nebo následující.

Bod č. 25:
Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/13 „Státní dluh a výdaje na jeho financování“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/13“.

Cílem kontrolní akce NKÚ č. 15/13 bylo prověřit údaje vykazované ve státním závěrečném účtu a ve finančních výkazech v souvislosti se státním dluhem a výdaje spojené s jeho financováním, tvorbu rezervy peněžních prostředků a její užití při financování státního dluhu, vykazování operací s finančními deriváty u cizoměnových dluhopisů a další operace související s řízením státního dluhu a ověřit plnění opatření přijatých v návaznosti na zjištění z předchozí kontrolní akce v oblasti státního dluhu.

Kontrola probíhala v době od května do listopadu 2015. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo financí ČR a kontrolovaným obdobím byl rok 2014, v případě věcných souvislostí i skutečnosti z let předchozích a z roku následujícího.

Doporučované

Nejčtenější