Novinky

Materiály na jednání vlády dne 29. března 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Legislativa
 • Legislativní činnost MF
 • Veřejný sektor
 • Kontrolní akce
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • Ekologické škody
 • Ekologické zakázky
 • Finanční analytický úřad
 • VEMA
 • Veřejná zakázka

Bod č. 7:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/31 – „Peněžní prostředky určené na zajištění informační podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy reprodukce majetku“

Ministerstvo financí předkládá vládě stanovisko Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství (GFŘ) ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/31 – „Peněžní prostředky určené na zajištění informační podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy reprodukce majetku“.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodárnost, efektivnost a účelnost výdajů v souvislosti s vytvářením, provozem a rozvojem informační podpory systému financování programů a dotací, a ověřit přínosy této informační podpory ve vazbě na konkrétní programy. Kontrolovanými subjekty byly MF a GFŘ. Kontrolováno bylo období let 2009-2016, v případě věcných souvislostí také období předcházející.

MF a GFŘ analyzovaly nedostatky uvedené v Kontrolním závěru z kontrolní akce NKÚ č. 15/31 a v rámci předkládaného Stanoviska přijaly opatření k jejich odstranění.

Bod č. 17:
Návrh ustanovení Komisí k veřejným zakázkám zadávaných Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh ustanovení Komisí k veřejným zakázkám zadávaných Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje. Činí tak v návaznosti na účinnost nového zákona o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.), který zvolnil pravidla pro ustanovení komisí a zjednodušil náplň jejich činnosti, a také s ohledem na personální změny v zastoupených institucích.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí za rok 2016

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Zprávu o činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí za rok 2016.

Bod č. 13:
Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, Technická podpora IS VEMA v letech 2017–2018

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o připravované nadlimitní veřejné zakázce, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, Technická podpora IS VEMA v letech 2017–2018. K zabezpečení personální agendy v období 2017–2018 je nezbytné zajistit technickou podporu informačního systému VEMA. Veřejná zakázka může být z technických důvodů a také z důvodu ochrany práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví plněna pouze původním dodavatelem, proto se navrhuje její zadání formou jednacího řízení bez uveřejnění.

Doporučované

Nejčtenější