Novinky

Materiály na jednání vlády dne 16. ledna 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Dvojí zdanění
 • Podklady pro jednání vlády
 • Česká národní banka
 • Mezinárodní měnový fond
 • Bankovní sektor
 • Veřejný sektor
 • Soukromý sektor
 • Zahraniční sektor
 • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí společně s Českou národní bankou (ČNB) předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem k předložení návrhu zákona je v první řadě reakce na změny v provádění měnové politiky v celosvětovém měřítku a zejména v Evropské unii, resp. v eurozóně, k nimž došlo od vypuknutí globální finanční a ekonomické krize. Jde o převážně technickou novelu obou uvedených zákonů, jejímž cílem je:

 • rozšíření spektra nástrojů, které ČNB používá k plnění svých zákonných úkolů, zejména rozšíření okruhu možných obchodů v rámci provádění měnové politiky a také rozšíření možných protistran těchto obchodů;
 • rozšíření okruhu nástrojů makroobezřetnostní politiky, kdy ČNB bude moci stanovit právně závazné limity na některé vybrané úvěrové ukazatele týkající se spotřebitelských úvěrů;
 • změna výpočtu úroku (který má charakter sankce) za nedodržení povinných minimálních rezerv s cílem zajistit funkčnost této sankce i v prostředí úrokových sazeb blížících se nule;
 • zvýšení transparentnosti ČNB v oblasti provozních výdajů rozšířením okruhu zaměstnanců, jejichž mzdy budou uveřejňovány;
 • rozšíření oprávnění ČNB vydávat pamětní mince na oprávnění vydávat také pamětní bankovky; ČNB bude taktéž oprávněna vydávat tzv. obchodní mince – české dukáty;
 • za účelem řádného výkonu činností ČNB provést některé další úpravy, které napomohou zvýšit výkladovou jednoznačnost tohoto zákona.

Bod č. 15:
Strategie vlastnické politiky státu

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Strategie vlastnické politiky státu. Cílem tohoto koncepčního materiálu je zajistit efektivní fungování státu jako vlastníka majetkových účastí státu v obchodních společnostech, státních podniků a národního podniku, zajistit transparentní výkon vlastnických práv k majetkovým účastem státu v očích veřejnosti a z dlouhodobého hlediska přinést východiska a řešení kritických oblastí této problematiky.

Předkládaná strategie stanoví základní principy chování státu jako vlastníka, a to ve vztahu k obchodním společnostem, státním podnikům a dalším subjektům, které vykonávají podnikatelskou činnost. Čerpá z aktualizovaného vydání Doporučení OECD pro řízení a správu státem vlastněných společností z července roku 2015 a věnuje se problematickým aspektům corporate governance jako jsou transparentnost, nominační proces, politika odměňování, působnost a odpovědnost orgánů nebo sledování a vyhodnocování výkonnosti.

Bod č. 20:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zahraničních věcí předkládá vládě k projednání Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

Ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států, je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

V současné době se sice ve vzájemných daňových vztazích mezi oběma zeměmi uplatňuje mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění, nicméně ta je v platnosti již od roku 1995 a již zcela neodpovídá současným podmínkám. Příslušné úřady obou zemí se proto dohodly na vzniku zcela nové smlouvy.

Bod č. 22:
Návrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF). V návaznosti na dohodu z roku 2012 se navrhuje schválit další bilaterální půjčku MMF ve výši 1,5 mld. EUR a požádat Českou národní banku (ČNB), aby ji poskytla ze svých devizových rezerv. Dále se navrhuje nabídnout ČNB státní záruku za případně znehodnocení prostředků půjčených Mezinárodnímu měnovému fondu do výše 1,5 mld. EUR.

MMF je jedním z nejbezpečnějších dlužníků, který reprezentuje celosvětovou diversifikaci vzhledem ke spektru členských zemí s různou kreditní kvalitou a ekonomickou výkonností. Více diverzifikované aktivum než půjčka MMF na trhu v současnosti prakticky neexistuje.

 

Nejčtenější