Novinky

Materiály na jednání vlády dne 13. března 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Platební styk
  • Dluhopisy
  • Zaměstnanecké penzijní pojištění
  • Zdravotní pojišťovny
  • Státní pokladna

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem předložení zákona je potřeba uvést stávající právní úpravu do souladu s ostatními sektorovými zákony, novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, zpřesnit znění některých ustanovení, zrušit ustanovení, která pozbyla významu a provést některé terminologické úpravy za účelem zkvalitnění textu zákona a opravit některé chyby.

Návrhem zákona se také zavádí nová právní úprava sdílení informací o kybernetických útocích mezi relevantními subjekty na finančním trhu s cílem vytvořit účinný preventivní nástroj v oblasti kybernetické bezpečnosti a omezit tak potenciální rizika škod plynoucích z těchto útoků.

Bod č. 4:
Návrh zákona o platebním styku a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona o platebním styku a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku.

Důvodem předložení návrhu zákona je závazek České republiky transponovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu. V souvislosti s přijetím nového zákona o platebním styku se navrhují změnit některé související předpisy. Nový zákon o platebním styku přináší regulaci inovativních způsobů placení přes internet, zvyšuje standardy bezpečnosti plateb a posiluje práva uživatelů platebních služeb v případě ztráty, odcizení nebo zneužití platebního prostředku.

Bod č. 5:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Důvodem předložení návrhu zákona je snaha odstranit nedostatky ve stávající právní úpravě hypotečních zástavních listů, která je zastaralá a postrádá řadu právních ustanovení a institutů, které jsou zakotveny v právních řádech vyspělých evropských států. To má za následek nižší atraktivitu emise hypotečních zástavních listů českými bankami oproti obdobným cenným papírům emitovaným zahraničními konkurenčními hráči na trhu.

Návrh zákona nahrazuje stávající úpravu hypotečních zástavních listů. Upravuje režim hypotečních zástavních listů (resp. krytých dluhopisů) a krytých bloků a jejich správu v případě úpadku emitenta. Současně řeší některé dílčí nedostatky dluhopisového práva, např. absenci úpravy agenta pro zajištění, dluhopisů se záporným výnosem, či absenci úpravy povinně konvertibilních dluhopisů, dále upřesňuje ve vztahu k insolvenčnímu řízení povahu majetku zákazníka a jeho vydání zákazníkům a také přináší některá terminologická upřesnění, např. ve vztahu k imobilizovaným cenným papírům.

Bod č. 6:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Návrhem zákona se provádí transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv. Předmětem úpravy Směrnice je regulace podpory mobility pracovníků tím, že odstraňuje překážky vytvářené některými pravidly doplňkových důchodových systémů vázaných na pracovní poměr.
Návrh zákona pouze doplňuje požadavky na podmínky nabývání a zachování práv ze zaměstnaneckých penzijních systémů a také povinnosti informací ohledně těchto podmínek, které má plnit instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění. V České republice není systém zaměstnaneckých penzí zaveden, a tudíž budou v souladu se Směrnicí doplněna stávající ustanovení zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, kterým již byla implementována evropská pravidla v této oblasti.

Bod č. 16:
Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2017

Ministerstvo financí a Ministerstvo zdravotnictví předkládají vládě společný materiál Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2017. Systém veřejného zdravotního pojištění bude v roce 2017 stabilizovaný především díky vysokému růstu české ekonomiky, měl by dosáhnout vyrovnaného hospodaření a nebude představovat riziko pro dosažení fiskálního cíle pro vládní sektor.

Pro informaci

Bod č. 5:
Služby bezpečného datového centra (BDC) pro provoz Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) v období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2021

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o připravované nadlimitní veřejné zakázce „Služby bezpečného datového centra (BDC) pro provoz Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) na období 16. 11. 2016 – 31. 3. 2017“. Veřejná zakázka se bude realizovat formou dodatku k platné smlouvě ze dne 13. 11. 2009, kterou uzavřelo Ministerstvo financí se Státní tiskárnou cenin, s. p. (nyní Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.).

 

Nejčtenější