Novinky

1.čtvrtletí ´17

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 1. čtvrtletí 2017.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 29. března 2017

 • Bod č. 7: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/31 – „Peněžní prostředky určené na zajištění informační podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy reprodukce majetku“
 • Bod č. 17: Návrh ustanovení Komisí k veřejným zakázkám zadávaných Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí za rok 2016
 • Bod č. 13: Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, Technická podpora IS VEMA v letech 2017–2018

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 22. března 2017

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 4: Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a o změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (nominační zákon)
 • Bod č. 7: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 19: Změna příslušnosti hospodařit s administrativním areálem 1. máje č. p. 803, Olomouc (Hanácká kasárna), z Ministerstva obrany na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Bod č. 28: Návrh opatření k zamezení vzniku případných škod a minimalizace rizik souvisejících s nemožností aplikovat ustanovení zákona o poštovních službách v části financování čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž prostřednictvím tzv. kompenzačního fondu v souvislosti se šetřením Evropské komise pro možnou nedovolenou podporu vůči České poště, s. p.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 13. března 2017

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 4: Návrh zákona o platebním styku a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
 • Bod č. 5: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 6: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 16: Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2017
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Služby bezpečného datového centra (BDC) pro provoz Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) v období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2021

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. března 2017

 • Bod č. 17: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kamerunskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. února 2017

 • Bod č. 19: Veřejná zakázka „Poskytování služeb agenturou Standard & Poor´s Global Ratings“
 • Bod č. 23: Návrh na jmenování generálního ředitele Generálního ředitelství cel plk. Mgr. Milana Poulíčka do hodnosti brigádního generála

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 20. února 2017

Pro informaci:

 • Bod č. 4: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016 a celkově od počátku privatizace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. února 2017

Pro informaci:

 • Bod č. 2: Makroekonomická predikce České republiky (leden 2017)
 • Bod č. 3: Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2016

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. února 2017

 • Bod č. 14: Stanovení výše účasti státního rozpočtu na vybrané operační programy pro období 2014 – 2020
 • Bod č. 19: Návrh na výpověď smluv o zdanění příjmů z úspor uzavřených se zámořskými zeměmi a územími Spojeného království a s Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a Nizozemské Antily
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb - listopad a prosinec 2016

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. ledna 2017

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 7: Návrh nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov
 • Bod č. 12: Úprava garance v rámci ekologické smlouvy č. 3/95 - PF ČR s nabyvatelem SAP Mimoň spol. s r. o. z důvodu kompenzace dopadů legislativních změn, konkrétně změn DPH

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 16. ledna 2017

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 15: Strategie vlastnické politiky státu
 • Bod č. 20: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 • Bod č. 22: Návrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 9. ledna 2017

 • Bod č. 6: Zpráva o prvním kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu
 • Bod č. 7: Analýza k možnostem a dopadům zohlednění environmentálních prvků v sazbách spotřebních a energetických daní v České republice
 • Bod č. 8: Centralizovaná varianta správy finančních nástrojů
 • Bod č. 9: Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 11. 2016
 • Bod č. 10: Veřejná zakázka „Poskytování služeb agenturou Standard & Poor´s Global Ratings“
 • Bod č. 11: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 8. dubna 2015 č. 247
 • Bod č. 24: Informace Ministerstva financí a Generálního ředitelství cel o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/28 „Správa spotřebních daní z lihu a tabáku a příjmů z prodeje kontrolních pásek a tabákových nálepek, včetně hospodaření s těmito ceninami“
 • Bod č. 25: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/13 „Státní dluh a výdaje na jeho financování“