Novinky

Materiály na jednání vlády dne 9. března 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Zavedení eura
  • Národní koordinační skupina pro zavedení eura
  • Legislativní činnost MF
  • Směrnice EU

Bod č. 3:
Návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro informaci také návrh prováděcí vyhlášky k němu. Ty mají dokončit transpozici směrnice Rady EU 2011/85/EU, která členským státům ukládá zajistit veřejnosti včasný a pravidelný přístup k fiskálním údajům všech vládních institucí, a gestorem jejímž implementace je Ministerstvo financí.

Převážná většina požadavků Směrnice je již zajištěna prostřednictvím návrhů právních předpisů v oblasti rozpočtové odpovědnosti. Konkrétně se jedná o návrhy ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, na něj navazujícího zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti. Tyto návrhy byly vládou schváleny. Dalším implementačním právním předpisem má být například Zákon o řízení a kontrole veřejných financí.

Aby bylo možné na internetových stránkách Ministerstva financí umožnit veřejnosti přístup ke komplexním fiskálním údajům dle požadavků Směrnice, je nutné zajistit vstupní data také od některých dalších subjektů, které patří do sektoru vládních institucí, ale dosud tuto informační povinnost neměly. Tím bude dosaženo kompletního institucionálního pokrytí sektoru a zvýšena informovanost veřejnosti.

Pro informaci:

Bod č. 3:
Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2015

Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou a ostatními ústředními orgány státní správy zastoupenými v Národní koordinační skupině pro zavedení eura v ČR předkládá vládě pro informaci materiál „Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2015“.

Nejčtenější