Novinky

Materiály na jednání vlády dne 30. března 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Zdravotní pojišťovny
  • Veřejné zdravotní pojištění
  • Návrh zákona
  • Auditor
  • Dohled nad auditem

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů“. Uvedená novela obsahuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se novelizuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, a adaptaci na nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Předkládaný návrh novely zákona o auditorech zahrnuje v souladu s požadavky směrnice především opatření posilující nezávislost auditora a kvalitu povinného auditu, organizaci práce při provádění povinného auditu, zavedení vnitřního řídícího a kontrolního systému u auditorských společností a dále snížení náročnosti uznávání kvalifikace auditorů a schvalovacího procesu napříč EU.


Bod č. 16:
Nástroj finanční pomoci uprchlíkům v Turecku

Ministerstvo financí společně Ministerstvem zahraničních věcí předkládá vládě informaci o Nástroji finanční pomoci uprchlíkům v Turecku, kterým se provádí Společný akční plán EU – Turecko z 15. října 2015, a související návrh na schválení bilaterálního příspěvku ČR do rozpočtu EU v celkové výši 20 378 239,81 eur na období 2016 až 2019. Celková výše pomoci EU v rámci Akčního plánu činí 3 mld. eur, z toho 1 mld. eur je alokována z rozpočtu EU a 2 mld. eur mají být pokryty v rámci bilaterálních příspěvků členských států. Podmínkou pomoci v rámci tohoto Nástroje je přísné dodržování závazků ze strany Turecka přijatých v Akčním plánu, jehož cílem je zvládnutí současné migrační krize. Dodržování závazků bude EU přezkoumávat pravidelným monitorováním a vyhodnocováním přijatých priorit, opatření, nástrojů a projektů.


Bod č. 21:
Platové narovnání s generálními řediteli a právními zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kteří byli v období 2012 – 2014 zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na „Platové narovnání s generálními řediteli a právními zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových“. V roce 2015 byly na základě usnesení vlády schváleny zásady dohod o narovnání se soudci a státními zástupci a byl jim vyplacen rozdíl mezi vyplacenými platy a výší platů určených z platové základny. Přestože má ze zákona tato problematika přímý dopad i na odměňování vybraných zaměstnanců ÚZSVM, Úřad se do usnesení vlády nezapojil. Odměňování právních zástupců i generálních ředitelů ÚZSVM se řídí stejným zákonem jako odměňování státních zástupců, a proto je nezbytné uplatnit stejný postup u všech osob, na které se tento zákon vztahuje, bez rozdílu, jinak by došlo k rozporu se zásadou rovného zacházení v oblasti odměňování za práci a takový postup by byl rovněž v rozporu se zákazem diskriminace. Navrhuje se schválení zásad dohod o narovnání, obdobně jako u soudců a státních zástupců, tedy že se vzdají veškerých dalších nároků na doplacení rozdílů ve výši platu, vezmou zpět podané žaloby, vzdají se nároků na úhradu nákladů řízení, vzdají se nároků na příslušenství pohledávky (úroky z prodlení) a neuplatní předmětné nároky u soudu.


Bod č. 22:
Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2016

Ministerstvo financí a Ministerstvo zdravotnictví předkládají vládě společný materiál „Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2016“. Systém veřejného zdravotního pojištění by měl v tomto roce dosáhnout mírného přebytku hospodaření a bude stabilizovaný především díky vysokému růstu české ekonomiky. Zdravotně pojistné plány jsou navrženy k postoupení do Poslanecké sněmovny s návrhem na schválení.

Doporučované

Nejčtenější