Novinky

Materiály na jednání vlády dne 18. ledna 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Privatizace
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Kontrola
  • Veřejnosprávní kontrola
  • Dvojí zdanění

Bod č. 8:
Platové narovnání s generálními řediteli a právními zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kteří byli v období 2012 – 2014 zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a uvolnění finančních prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, k posílení rozpočtu výdajů kapitoly 312 – Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na „Platové narovnání s generálními řediteli a právními zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových“. V roce 2015 byly na základě usnesení vlády schváleny zásady dohod o narovnání se soudci a státními zástupci a byl jim vyplacen rozdíl mezi vyplacenými platy a výší platů určených z platové základny. Přestože má ze zákona tato problematika přímý dopad i na odměňování vybraných zaměstnanců ÚZSVM, Úřad se do usnesení vlády nezapojil. Odměňování právních zástupců i generálních ředitelů ÚZSVM se řídí stejným zákonem jako odměňování státních zástupců, a proto je nezbytné uplatnit stejný postup u všech osob, na které se tento zákon vztahuje, bez rozdílu, jinak by došlo k rozporu se zásadou rovného zacházení v oblasti odměňování za práci a takový postup by byl rovněž v rozporu se zákazem diskriminace. Navrhuje se schválení zásad dohod o narovnání, obdobně jako u soudců a státních zástupců, tedy že se vzdají veškerých dalších nároků na doplacení rozdílů ve výši platu, vezmou zpět podané žaloby, vzdají se nároků na úhradu nákladů řízení, vzdají se nároků na příslušenství pohledávky (úroky z prodlení) a neuplatní předmětné nároky u soudu.

Bod č. 9:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 261)

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrhy na vydání rozhodnutí o privatizaci částí majetku státu podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. Předkládaný materiál obsahuje návrhy rozhodnutí o privatizaci majetku státu, se kterým mají příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní pozemkový úřad a dále, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a to formou přímých prodejů předem určeným nabyvatelům za dohodnuté kupní ceny.

Bod č. 16:
Jmenování člena dozorčí rady Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví za Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh „Jmenování člena dozorčí rady Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví“. Podle ustanovení § 10 odst. 5 písm. a) zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, tvoří Dozorčí radu zaměstnanecké pojišťovny tři členové, které na návrh ministra financí, ministra práce a sociálních věcí a ministra zdravotnictví jmenuje a odvolává vláda.

Bod č. 17:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání „Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu“. Cílem je omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států.

Bod č. 24:
Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál „Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků“, který byl připraven na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 9. dubna 2015 č. 708. Materiál je zaměřen jednak na shrnutí současného stavu systému finanční kontroly, která se skládá ze tří podsystémů: veřejnosprávní kontrola, vnitřní kontrolní systém a finanční kontrola podle mezinárodních smluv, a jednak na shrnutí současného stavu kontroly dotací ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie, kontroly ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu a kontroly ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Pro informaci:

Bod č. 4:
Národní strategie cloud computingu

Hlavní cíle Národní strategie cloud computingu, kterou vládě předkládá Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí ve spolupráci s Národním centrem kybernetické bezpečnosti Národního bezpečnostního úřadu, jsou maximální zajištění bezpečnosti a spolehlivosti klíčových informačních systémů státu, finanční úspory při jejich provozu ve výši až 2,5 miliardy Kč ročně, zjednodušení a zrychlení nákupu standardních aplikací komoditního charakteru jako je e-mail, spisová služba, aplikace pro správu dokumentů, personální a ekonomické systémy, atd. Strategie počítá s postupným přechodem od používání vlastních nákladných aplikací k využívání aplikací sdílených pro celou veřejnou správu, které budou provozovány v bezpečných datových centrech za využití bezpečné komunikační infrastruktury. Ve státním cloudu budou provozovány ty ICT služby, jejichž provozování privátními subjekty není z důvodů bezpečnosti nebo utajení možné. Všechny ostatní služby mohou být poskytovány jak státním cloudem, tak komerčním cloudem tak, aby vznikl tlak na snižování cen ICT služeb. To vše za jasně definovaných pravidel a bezpečnostních standardů.

Nejčtenější