Novinky

Materiály na jednání vlády dne 16. března 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Legislativní činnost MF
  • Podklady pro jednání vlády
  • Pojišťovnictví
  • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Spotřební daň z minerálních olejů
  • Privatizační výnosy MF
  • Legislativa
  • Privatizační projekt
  • Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích
  • Finanční analytický úřad

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí znovu předkládá vládě k projednání návrh novely zákona o pojišťovnictví, která reaguje na zásadní změny provedené směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES, tzv. Solventnost II, a 2014/51/EU, tzv. Omnibus II. Ministerstvo financí znovu předkládá vládě k projednání návrh novely zákona o pojišťovnictví, která reaguje na zásadní změny provedené směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES, tzv. Solventnost II, a 2014/51/EU, tzv. Omnibus II. Uvedené změny měly nabýt účinnosti 1. ledna 2016, avšak Poslanecká sněmovna předchozí návrh novely zákona neschválila. S cílem co nejrychlejší transpozice požadavků vyplývajících z evropského práva, připravilo MF čistě transpoziční novelu zákona o pojišťovnictví, která zohledňuje pouze požadavky vyplývající ze směrnice Solvency II.

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí znovu předkládá vládě k projednání novelu zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Materiál upravuje otázky regulace finančních aspektů distribuce pojištění, a to jak pravidla pro odměňování pojišťovacích zprostředkovatelů pojišťovnou, tak i pravidla pro výpočet odkupného, které je pojistníkům vypláceno při ukončení pojištění. Obě opatření mají motivovat k omezení přepojišťování v oblasti rezervotvorného životního pojištění.

Bod č. 8:
Návrh změny usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1008, o vrácení části spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro živočišnou výrobu

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh změny usnesení vlády č. 1008 ze dne 7. prosince 2015, ve němž vláda schválila vrácení části spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro živočišnou výrobu podle návrhu obsaženého v nelegislativním materiálu Ministerstva zemědělství Vrácení části spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro živočišnou výrobu a zároveň uložila 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí ve spolupráci s ministrem zemědělství zpracovat a předložit vládě novelu zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se schváleným vrácením části spotřební daně z minerálních olejů. Návrh se týká změny zpracovatele a předkladatele této novely. Namísto 1. místopředsedy vlády pro ekonomiku a ministra financí by se jím stal ministr zemědělství, který zpracoval výše uvedený nelegislativní materiál.

Bod č. 15:
Platové narovnání s generálními řediteli a právními zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kteří byli v období 2012 – 2014 zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na „Platové narovnání s generálními řediteli a právními zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových“. V roce 2015 byly na základě usnesení vlády schváleny zásady dohod o narovnání se soudci a státními zástupci a byl jim vyplacen rozdíl mezi vyplacenými platy a výší platů určených z platové základny. Přestože má ze zákona tato problematika přímý dopad i na odměňování vybraných zaměstnanců ÚZSVM, Úřad se do usnesení vlády nezapojil. Odměňování právních zástupců i generálních ředitelů ÚZSVM se řídí stejným zákonem jako odměňování státních zástupců, a proto je nezbytné uplatnit stejný postup u všech osob, na které se tento zákon vztahuje, bez rozdílu, jinak by došlo k rozporu se zásadou rovného zacházení v oblasti odměňování za práci a takový postup by byl rovněž v rozporu se zákazem diskriminace. Navrhuje se schválení zásad dohod o narovnání, obdobně jako u soudců a státních zástupců, tedy že se vzdají veškerých dalších nároků na doplacení rozdílů ve výši platu, vezmou zpět podané žaloby, vzdají se nároků na úhradu nákladů řízení, vzdají se nároků na příslušenství pohledávky (úroky z prodlení) a neuplatní předmětné nároky u soudu.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí za rok 2015

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Zprávu o činnosti Finančního analytického úřadu Ministerstva financí za rok 2015.

Bod č. 2:
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 a celkově od počátku privatizace

Ministerstvo financí předkládá vládě Pravidelnou pololetní informaci o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 a celkově od počátku privatizace.

Předložený materiál informuje o dosažených výsledcích v procesu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací v období 2. pololetí roku 2015.

Nejčtenější