Novinky

Materiály na jednání vlády dne 13. ledna 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Podklady pro jednání vlády
  • Pojišťovnictví
  • Veřejnosprávní kontrola
  • Celní řád
  • Daň
  • Daně a cla

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí znovu předkládá vládě k projednání návrh novely zákona o pojišťovnictví, která reaguje na zásadní změny provedené směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES, tzv. Solventnost II, a 2014/51/EU, tzv. Omnibus II. Uvedené změny měly nabýt účinnosti 1. ledna 2016, avšak Poslanecká sněmovna předchozí návrh novely zákona neschválila. S cílem co nejrychlejší transpozice požadavků vyplývajících z evropského práva, připravilo MF čistě transpoziční novelu zákona o pojišťovnictví, která zohledňuje pouze požadavky vyplývající ze směrnice Solvency II.

Bod č. 10:
Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál „Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků“, který byl připraven na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 9. dubna 2015 č. 708. Materiál je zaměřen jednak na shrnutí současného stavu systému finanční kontroly, která se skládá ze tří podsystémů: veřejnosprávní kontrola, vnitřní kontrolní systém a finanční kontrola podle mezinárodních smluv, a jednak na shrnutí současného stavu kontroly dotací ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie, kontroly ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu a kontroly ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Bod č. 29:
Návrh zákona celní řád

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona celní řád, kterým by mělo dojít k adaptaci českého právního řádu na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. Adaptace na celní kodex Unie je v návrhu zákona provedena tak, aby bylo zároveň reagováno na problémy vznikající při celním řízení a v souvislosti s ním, které byly v dosavadní právně aplikační praxi celních orgánů identifikovány. Konkrétně se bude jednat o sjednocení stávajících postupů pro výkon celního dohledu, celní kontroly a celního řízení, včetně zajištění cla, jeho vyměření a následný výběr, tak aby mohly být využívány moderní nástroje a technologie v souladu s dlouhodobým cílem Evropské komise nastavit jednoduché a převážně elektronické prostředí pro cla a obchod. Cílem návrhu je také snížení administrativní zátěže dovozců a dalších podnikatelských subjektů.

Bod č. 30:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona, který navazuje na paralelně předkládaný návrh zákona celní řád. Změny v souvisejících zákonech, které jsou vyvolány jak celním kodexem Unie, tak navrženým celním řádem, provádí předložený návrh zákona, který má charakter tzv. doprovodného zákona. Většina jím prováděných změn má přitom terminologický a legislativně technický charakter.

Bod č. 31:
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb. Předmětem této úpravy je rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na dodání plynu a elektřiny z důvodu zamezení přenesení daňových úniků na území České republiky. Předkládaný návrh nařízení vlády reaguje na zjištění, že k daňovým únikům dochází i u dodání plynu a elektřiny, a to zejména formou karuselových obchodů, kde zatím daňové úniky detekovány nebyly. Tato úprava je implementací směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, která umožňuje členským státům rozšířit rozsah působnosti režimu přenesení daňové povinnosti.

Doporučované

Nejčtenější