Novinky

1.čtvrtletí ´16

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 1. čtvrtletí 2016.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. března 2016

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 16: Nástroj finanční pomoci uprchlíkům v Turecku
 • Bod č. 21: Platové narovnání s generálními řediteli a právními zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kteří byli v období 2012 – 2014 zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Bod č. 22: Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2016

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. března 2016

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 16. března 2016

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 8: Návrh změny usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1008, o vrácení části spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro živočišnou výrobu
 • Bod č. 15: Platové narovnání s generálními řediteli a právními zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kteří byli v období 2012 – 2014 zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí za rok 2015
 • Bod č. 2: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 a celkově od počátku privatizace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 9. března 2016

 • Bod č. 3: Návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
  Pro informaci:
 • Bod č.3: Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2015

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 24. února 2016

 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 10: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/25 – „Účetnictví Ministerstva financí jakožto správce kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktivit a Všeobecná pokladní správa“
 • Bod č. 11: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/28 – „Správa spotřebních daní z lihu a tabáku a příjmů z prodeje kontrolních pásek a tabákových nálepek, včetně hospodaření s těmito ceninami“
 • Bod č. 23: Návrh na změnu obsazení Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. února 2016

 • Bod č.8: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/17 – „Správa daně z přidané hodnoty a dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu“
 • Bod č.9: Stanovisko MF ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrol-ní akce č. 14/14 – „Peněžní prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa“
  Pro informaci:
 • Bod č.1: Makroekonomická predikce České republiky (leden 2016)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 3. února 2016

 • Bod č. 3: Návrh na zřízení Centrální evidence účtů, vedených pro fyzické i právnické osoby u bank a družstevních záložen
 • Bod č. 27: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích prostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 28: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 18. ledna 2016

 • Bod č. 8: Platové narovnání s generálními řediteli a právními zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kteří byli v období 2012 – 2014 zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a uvolnění finančních prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, k posílení rozpočtu výdajů kapitoly 312 – Ministerstvo financí
 • Bod č. 9: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 261)
 • Bod č. 16: Jmenování člena dozorčí rady Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví za Ministerstvo financí
 • Bod č. 17: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 • Bod č. 24: Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Národní strategie cloud computingu

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 13. ledna 2016

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 10: Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků
 • Bod č. 29: Návrh zákona celní řád
 • Bod č. 30: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu
 • Bod č. 31: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.