Novinky

Materiály na jednání vlády 24. března 2014

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
  • Zahraničí mimo EU
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění

Bod č. 8:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.

Ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států, je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

V současné době existuje ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Turkmenistánem bezesmluvní vztah, přičemž pro rozvoj vzájemných ekonomických vztahů mezi oběma státy je existence smlouvy o zamezení dvojímu zdanění potřebná.

Na expertní úrovni se podařilo tuto komplexní daňovou smlouvu dojednat v lednu roku 2014. V současnosti probíhá v obou zemích standardní legislativní proces vedoucí k podpisu smlouvy v době co možná nejbližší.

Bod č. 10
Návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí předkládají vládě ke schválení materiál „Návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii“, tzv. Fiskálnímu paktu. Vláda naváže na debatu, kterou 19. února přerušila do vyřešení ústavněprávní otázky přenosu pravomocí. Legislativní rada vlády dne 6. března 2014 konstatovala, že tzv. Fiskální pakt je mezinárodní smlouvou prezidentské kategorie ve smyslu čl. 10a Ústavy České republiky, kterou jsou přenášeny některé pravomoci orgánů České republiky na mezinárodní organizaci nebo instituci. Předkladatelé navrhují přistoupit k Fiskálnímu paktu bez přihlášení se k jeho hlavním ustanovením (Hlava III a IV). Přistoupení k Fiskálnímu paktu neomezí fiskální politiku ČR, dokud se ČR nerozhodne přihlásit k jeho hlavním ustanovením nebo dokud nepřijme euro.

Doporučované

Nejčtenější