Novinky

Materiály na jednání vlády 22. ledna 2014

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Bankovní sektor
  • Bankovnictví
  • Cenné papíry
  • Návrh zákona
  • Legislativní činnost MF
  • Soukromý sektor

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi (dále jen "návrh zákona").

Návrh zákona novelizuje zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o stavebním spoření, zákon o České národní bance a zákon o finančních konglomerátech.

Důvodem předložení návrhu zákona je implementace evropské směrnice o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky označovaná jako "směrnice CRDIV" a nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky označované jako "nařízení CRR".

Cílem úpravy obsažené ve směrnici CRDIV a nařízení CRR je posílení regulatorního rámce a vytvoření podmínek pro zajištění stability, bezpečnosti a dostatečné odolnosti bankovního sektoru a celého finančního systému. Záměrem je rovněž posílení ochrany zájmů spotřebitelů, podpora integrace vnitřního trhu bankovních služeb, modernizace obezřetnostních pravidel a posílení spolupráce orgánů dohledu.

Předkládaný návrh zákona s sebou přináší řadu změn. K těm nejdůležitějším patří zavedení kapitálových rezerv, jejichž držení může Česká národní banka vyžadovat za účelem posílení kapitálové vybavenosti bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry (dále jen "instituce"), zmírnění pro cyklických účinků regulace a omezení systémového a makroobezřetnostního rizika. Dále dochází k přesunu odpovědnosti za výkon dohledu nad likviditou poboček bank z členských států z orgánu dohledu hostitelského státu na orgán dohledu domovského státu od 1. ledna 2015 v návaznosti na zavedení nových standardů likvidity, kterou budou muset instituce dodržovat.

Návrhem zákona se zavádí požadavky, které musí splňovat členové statutárního orgánu a dozorčího orgánu, resp. správní rady instituce. Dochází také k omezení slučitelnosti určitého počtu výkonných a nevýkonných funkcí v orgánech jiných právnických osob a zavádí se nové požadavky na řídicí a kontrolní systém instituce. Předmětem správního trestání budou nově i fyzické osoby. Je rozšiřován seznam opatření k nápravě a sankcí, které má orgán dohledu k dispozici.

K důležitým změnám patří také zakotvení tzv. whistleblowingu (oznamování neetických nebo nezákonných praktik), čímž je pracovníkům institucí umožněno interně hlásit porušení zákona prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu, který má instituce povinnost zavést. Návrhem zákona se zavádí rámec krizového řízení, neboť povinností institucí bude mít ozdravné plány, které vypracuje samotná instituce.

Dále dochází k vypuštění těch částí novelizovaných zákonů, které obsahují požadavky, jež jsou nově upraveny nařízením CRR, které je přímo použitelným právním předpisem, a proto nelze tyto požadavky nadále ponechat v národní právní úpravě.

Návrh zákona byl připraven Ministerstvem financí ve spolupráci s Českou národní bankou.

Bod č.9:
Odůvodnění veřejných zakázek společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek, s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč, s názvem „Obnoveni silnice III/2565 Most Mariánské Radčice“, zadávané v rámci programu řešeni ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dilčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu předkládá vládě materiál, který ji informuje o záměru Ministerstva financí zadat 2 nadlimitní významné veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění.
Jednou je veřejná zakázka „Obnovení silnice III/2565 Most Mariánské Radčice“, s předpokládanou cenou plnění 501 786 500,- Kč bez DPH, zadávána v rámci programu na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.
Druhou je veřejná zakázka „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, s předpokládanou cenou plnění 554 875 000,- Kč bez DPH, zadávána v rámci programu na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních společností, v souvislosti s restrukturalizací hutnictví a na revitalizaci ve vymezeném území Moravskoslezského kraje.

Bod č. 10:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 253)

Ministerstvo financí předkládá vládě souhrnný materiál, který navrhuje na části majetku, s kterým je příslušný hospodařit PRIVUM, na část majetku, s kterým je příslušný hospodařit ÚZSVM, na část majetku, s nímž má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a na části majetku, s kterým je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad (dříve PF ČR) privatizaci formou přímých prodejů předem určeným nabyvatelům za dohodnuté kupní ceny.
Dohodnuté kupní ceny byly stanoveny minimálně ve výších cen v čase a místě obvyklých, zjištěných na základě soudními znalci vypracovaných znaleckých posudků.

Doporučované

Nejčtenější