Novinky

Materiály na jednání vlády 15. ledna 2014

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Investiční fondy
  • Legislativní návrhy
  • Nařízení vlády
  • Strukturální fondy
  • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Bod č. 5:
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování. Důvodem této novely je úprava normativního textu u některých parametrů pro investování fondů kvalifikovaných investorů na základě podnětů zástupců trhu a po pečlivém uvážení a diskusi. Změny jsou navrhovány tak, aby se zejména usnadnilo přizpůsobení se novým požadavkům u existujících fondů kvalifikovaných investorů uzavřeného typu.

Bod č.11:
Návrhy ke snížení legislativních a nelegislativních bariér implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zemědělství předkládá vládě ke schválení materiál Návrhy ke snížení legislativních a nelegislativních bariér implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.

Bod č. 12:
Souhlas s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na zajištění rozpočtem nekrytých výdajů v programu 012V31 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚZSVM, resp. podprogramu 012V31100 Pořízení, obnova a provozování ICT systémů řízení ÚZSVM v roce 2014

Ministerstvo financí žádá vládu o udělení souhlasu s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v rozpočtu Úřadu pro hospodaření státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“), organizační složky státu financované z rozpočtu kapitoly 312 – Ministerstvo financí, na úhradu výdajů v programu reprodukce majetku, podprogramu Pořízení, obnova a provozování ICT systémů řízení ÚZSVM, které není možné zajistit ze schváleného rozpočtu kapitoly 312 – Ministerstvo financí na rok 2014. Konkrétně se jedná o finanční zabezpečení úprav informačních systémů ÚZSVM, a to v souvislosti s dopady nové platné legislativy, především nového zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 256/2013 Sb., o Katastru nemovitostí (Katastrální zákon).

Doporučované

Nejčtenější