Novinky

Materiály na jednání vlády 30. ledna 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Lucembursko
  • Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

Bod č. 6:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 249)

Ministerstvo financí předkládá vládě souhrnný materiál navrhující na části majetku, s kterým je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad (dříve PF ČR), na části majetku, s kterým je příslušný hospodařit ÚZSVM a na části majetku, s nímž hospodaří SŽDC, s.o.,  privatizaci formou přímých prodejů předem určeným nabyvatelům za dohodnuté kupní ceny.

Dohodnuté kupní ceny byly stanoveny minimálně ve výších cen v  čase a místě obvyklých, zjištěných na základě soudními znalci vypracovaných znaleckých posudků. V případě privatizace majetku Bytového podniku v Praze 6, s.p. (nyní ÚZSVM) byly kupní ceny stanoveny podle cenové mapy stavebních pozemků Magistrátu hl. m. Prahy a tyto byly potvrzeny Analyticko-metodickým odborem ÚZSVM jako ceny v čase a místě obvyklé.


Bod č. 11:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Lucemburským velkovévodstvím.

Tato smlouva nahradí ve vzájemných daňových vztazích mezi oběma zeměmi smlouvu o zamezení dvojího zdanění podepsanou v roce 1991, která již neodráží současné vztahy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím.

Navrhovaná smlouva o zamezení dvojímu zdanění byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN a plně reflektuje vývoj a trendy v mezinárodní daňové oblasti. Umožní lepší koordinaci činnosti daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a v neposlední řadě umožní relevantní výměnu informací v daňové oblasti.

Česká republika má v současné době v platnosti 80 mezinárodních daňových smluv a další se připravují. Uzavření této nové mezinárodní daňové smlouvy sleduje záměr omezit daňové zatížení podnikatelských subjektů při vyloučení nežádoucího mezinárodního dvojího zdanění.

Lucemburské velkovévodství má s naší zemí historicky tradičně dobré vztahy, a to i v ekonomické oblasti. Lucembursko představuje důležité evropské finanční centrum a kromě sektoru služeb má rozvinutý i sektor průmyslu, rovněž nelze opomenout sféru turismu.

Doporučované

Nejčtenější