Novinky

Materiály na jednání vlády 27. února 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Boj proti daňovým únikům
  • Národní koordinační skupina pro zavedení eura
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

Bod č. 6:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě legislativní materiál obsahující návrh novely zákona o majetku státu a s ní souvisejících dílčích novel některých dalších zákonů. Hlavním cílem navrhovaných změn je zefektivnit a především zrychlit proces nakládání s majetkem státu. Měla by k tomu přispět především nová možnost soustředit majetek, který je pro organizační složky státu nebo státní organizace v působnosti uvedeného zákona nepotřebný, u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), jenž s ním pak v souladu se zákonem dále naloží.

ÚZSVM bude navíc moci v případě zájmu organizačních složek státu obstarávat na bázi specializované služby prodej nepotřebného majetku, a to i s využitím veřejných dražeb. Úspor by mělo být dosaženo také zajišťováním hromadného naložení s majetkem v rámci jednoho resortu. Operativnější nástroje pro nakládání s majetkem státu získají i příslušné bezpečnostní sbory pro řešení krizových situací a mimořádných událostí. Současně se posiluje kontrolní role Ministerstva financí při hospodaření s majetkem státu jako nezbytná kompenzace za současně rušené dosavadní schvalovací mechanismy, jimž byly pod sankcí neplatnosti podřízeny vybrané smlouvy.

Pro účely efektivnějšího hospodaření s vybraným majetkem bude využíván centrální registr administrativních budov a po dobudování i centrální registr majetku státu a transparentnost dispozic s nemovitým majetkem státu posílí zveřejňování relevantních údajů.

Bod č. 21:
Analýza možností zvýšení ochoty daňových poplatníků dobrovolně plnit povinnosti dané daňovými právními předpisy prostřednictvím zmírnění některých správních či trestních sankcí

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem spravedlnosti, vnitra a Legislativní radou vlády předkládá vládě ke schválení „Analýzu možností zvýšení ochoty daňových poplatníků dobrovolně plnit povinnosti dané daňovými právními předpisy prostřednictvím zmírnění některých správních či trestních sankcí“.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2012

Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou a dalšími členy Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice předkládá vládě pro informaci materiál „Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden – prosinec 2012“.

V uvedeném období se činnost NKS zaměřila na plnění úkolů stanovených Národním plánem zavedení eura v České republice, a to v rámci přijatých opatření na personální i obsahovou redukci prováděných aktivit. Vykonávány byly činnosti, jejichž platnost je obecná a jejichž plnění nebylo v rozporu s principem účelně vynaložených prostředků. Stávající struktura NKS byla zachována s tím, že její zapojení do technických příprav na zavedení eura bylo minimalizováno a redukováno na metodické konzultace. Těžiště aktivit bylo soustředěno do působnosti národního koordinátora pro zavedení eura.

Doporučované

Nejčtenější