Novinky

Materiály na jednání vlády 27. března 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Návrh zákona
  • Rozpočtová pravidla
  • Legislativa
  • Veřejný sektor

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem předložené novely zákona je realizace opatření uložených Strategií vlády v boji proti korupci a dále úkolů uložených vládou na snížení legislativních bariér pro implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie. Návrh novely zákona obsahuje nová ustanovení upravující  zejména postupy územních orgánů při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů, při zveřejňování informací o dotacích a návratných finančních výpomocí poskytovaných z územních rozpočtů. Dále obsahuje ustanovení zjednodušující administraci prostředků EU. Datum účinnosti zákona se navrhuje 1. ledna 2014.

Bod č. 8
Návrh na zabezpečení sídla Nejvyššího kontrolního úřadu

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení materiál „Návrh na zabezpečení sídla Nejvyššího kontrolního úřadu“. Materiál předkládá Ministerstvo financí, jelikož Nejvyšší kontrolní úřad nemá pravomoc předkládat materiály pro jednání vlády.

Od roku 2007 do září 2013 sídlí Nejvyšší kontrolní úřad v pronajaté budově Tokovo v Praze - Holešovicích, za kterou hradí vysoké komerční nájemné. Nejvyšší kontrolní úřad po vyhodnocení různých variant řešení situace a v souladu s usneseními Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přistoupil k záměru pořídit úplatně do vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření pro Nejvyšší kontrolní úřad objekt, který se stane jeho novým sídlem.

Z obdržených nabídek se jeví jako nejvhodnější budova Sazka v Praze - Vysočanech. Kupní cena objektu a nezbytné výdaje na jeho úpravu budou mít dopad na státní rozpočet v celkové výši 327 mil. Kč. Na úhradu těchto výdajů mají být použity úspory kapitoly Nejvyšší kontrolní úřad z minulých let ve výši 99 mil. Kč a uvolněny prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva ve výši 228 mil. Kč.

Materiál je předkládán vládě k odsouhlasení nabytí objektu včetně souvisejících pozemků, uvolnění finančních prostředků z Vládní rozpočtové rezervy a použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů.

Bod č. 11
Řešení nedostatečného objemu finančních prostředků kapitoly státního rozpočtu 374 – Správa státních hmotných rezerv na ochraňování a pořízení státních hmotných rezerv v roce 2013

Správa státních hmotných rezerv je ústředním správním úřadem v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. Vláda na svém zasedání konaném dne 23. ledna 2013 schválila svým usnesením č. 66/V „Plán vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti České republiky na léta 2013 – 2014“. Realizace tohoto Plánu není možná bez dodatečného navýšení výdajů kapitoly státního rozpočtu 374 – Správa státních hmotných rezerv.

V souladu s ustanovením § 27, odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, vláda vyjádřila souhlas s uvolněním potřebné částky 575 000 tis. Kč z kapitoly státního rozpočtu 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva. Uvolněním finančních prostředků dojde k navýšení výdajů Správy státních hmotných rezerv na částku 2 336 799 tis. Kč. Navýšení výdajů bude Správou státních hmotných rezerv využito na pořízení pohotovostních zásob a zásob pro humanitární pomoc a krytí výdajů spojených s ochraňováním státních hmotných rezerv.

Doporučované

Nejčtenější