Novinky

Materiály na jednání vlády 20. března 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Zahraniční pohledávky
  • Veřejný sektor
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Hospodaření s majetkem státu

Bod č. 3:
Návrh na zabezpečení sídla Nejvyššího kontrolního úřadu

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení materiál „Návrh na zabezpečení sídla Nejvyššího kontrolního úřadu“. Materiál předkládá Ministerstvo financí, jelikož Nejvyšší kontrolní úřad nemá pravomoc předkládat materiály pro jednání vlády.

Od roku 2007 do září 2013 sídlí Nejvyšší kontrolní úřad v pronajaté budově Tokovo v Praze - Holešovicích, za kterou hradí vysoké komerční nájemné. Nejvyšší kontrolní úřad po vyhodnocení různých variant řešení situace a v souladu s usneseními Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přistoupil k záměru pořídit úplatně do vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření pro Nejvyšší kontrolní úřad objekt, který se stane jeho novým sídlem.

Z obdržených nabídek se jeví jako nejvhodnější budova Sazka v Praze - Vysočanech. Kupní cena objektu a nezbytné výdaje na jeho úpravu budou mít dopad na státní rozpočet v celkové výši 327 mil. Kč. Na úhradu těchto výdajů mají být použity úspory kapitoly Nejvyšší kontrolní úřad z minulých let ve výši 99 mil. Kč a uvolněny prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva ve výši 228 mil. Kč.

Materiál je předkládán vládě k odsouhlasení nabytí objektu včetně souvisejících pozemků, uvolnění finančních prostředků z Vládní rozpočtové rezervy a použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů.

Pro informaci

Bod č. 1:
Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2012

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou roční souhrnnou zprávu o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR. Cílem zprávy je informovat členy vlády o stavu pohledávek ČR v zahraničí a o výsledcích dosažených při jejich správě a likvidaci v uplynulém roce. Součástí informace je i tabulka s přehledem stavu pohledávek České republiky vůči zahraničí k 31. 12. 2012. Kompletní zpráva bude zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva financí.

Nejčtenější