Novinky

Materiály na jednání vlády 16. ledna 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Andorrské knížectví
  • Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

Bod č. 21:
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení návrh Dohody mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech (dále jen „Dohoda“).

Česká republika tak reaguje na nutnost posílení vzájemné výměny informací v oblasti daní, která je výsledkem rostoucí provázanosti celosvětové ekonomiky. Pro efektivní aplikaci a vymáhání vnitrostátních daňových zákonů se ukazuje jako nezbytné urychleně posílit proces budování rozvinutého systému mezinárodní výměny informací. Výměnu informací je žádoucí rozšířit také na jurisdikce, které svým daňovým režimem nesplňují plně principy spravedlivé daňové soutěže a umožňují tak snižování daňových příjmů v ostatních státech mezinárodního společenství.

Ministerstvo financí s Generálním finančním ředitelstvím v této souvislosti uskutečňuje řadu jednání se státy s preferenčními daňovými režimy (tzv. „daňové ráje“), které prozatím vyústily ke sjednání sedmi konečných textů návrhů dohod o výměně informací a s dalšími čtyřmi je text dojednán na pracovní úrovni.

Uzavřením Dohody získá Česká republika u příslušného orgánu smluvního státu možnost dožádání informací potřebných ke správnému zjištění a stanovení daní a zajištění jejich úhrady, a to včetně informací, které jsou v držení bank nebo jiných finančních institucí. Tyto informace lze použít také při vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů.

Pro informaci:

Bod č. 14:
Informace pro vládu o přípravě zadání nadlimitní veřejné zakázky Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu MAGNETON a.s. Kroměříž - odstranění kontaminace nesaturované zóny a podzemních vod v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Materiál informuje vládu o záměru Ministerstva financí zadat nadlimitní veřejnou zakázku na služby na základě vydaného správního Rozhodnutí České inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Brno č.j. ČIŽP/471/OOV/SR02/0543895.017/12/BSJ ze dne 29.11.2012. Předmětem této veřejné zakázky je odstranění krajně naléhavého stavu – stav spočívá v existenci masivní kontaminace nesaturované zóny a zejména podzemních vod v chráněné oblasti přírodní akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy, v těsné blízkosti vodárenské soustavy čítající jímací území Hulín, Kvasice a Tlumačov, včetně významného jímacího území Kroměříž – Podzámecká zahrada a dále II. pásma ochrany pramenišť Kroměříž, Břestský les a Plešivec. Předpokládaná hodnota zakázky, vypočtená projektantem v položkovém rozpočtu a stanovená na základě projektové dokumentace, kterou je vymezen předmět plnění, činí cca 250 000 000,- Kč bez DPH. Práce budou zadány v jednacím řízením bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona VZ, neboť se jedná o krajně naléhavý stav, který zadavatel nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat. Konečná cena bude stanovena na základě jednání v rámci jednacího řízení, ke kterému bude vyzváno deset uchazečů s příslušnou kvalifikací. Veřejná zakázka bude Ministerstvem financí financována z výnosů privatizace na základě tzv. ekologické smlouvy s nabyvatelem privatizovaného majetku – společností MAGNETON a.s.

Předložením materiálu pro informaci je plněn úkol vlády z usnesení č. 158 ze dne 22. února 2010, které ukládá členům vlády informovat vládu, a to před zahájením jednání o podpisu smlouvy, o nadlimitních veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučované

Nejčtenější