Novinky

Materiály na jednání vlády 13. března 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Státní dluhopisy
  • Spořicí státní dluhopisy
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Loterijní zákon
  • Legislativa
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 13. 3. 2013

Bod č. 2:
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2013

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2013, jehož návrh se předkládá, bude opravňovat stát k vydání dluhopisů v celkovém rozsahu 99,9 mld. Kč. Znamená to, že kdyby stát tyto dluhopisy prodal za jejich jmenovitou hodnotu, získal by právě tuto částku. Získaná částka bude sloužit k pokrytí rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2013, který má podle zákona o státním rozpočtu na rok 2013 dosáhnout sto miliard Kč.


Bod č. 4:
Návrh na revokaci usnesení vlády České republiky č. 597 ze dne 15. srpna 2012, kterým byl schválen návrh zákona o provozování sázkových her a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových her

Dne 15. srpna 2012 vláda České republiky přijala usnesení č. 597, kterým byl schválen návrh zákona o provozování sázkových her a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových her. Současně bylo Ministerstvu financí uloženo, aby vypracovalo konečné znění těchto návrhů zákona a podrobilo je notifikační proceduře v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů, v platném znění (dále jen ,,Směrnice“). Ministerstvo financí dne 30. ledna 2013 obdrželo sdělení Evropské komise, jímž reaguje na dodatečnou odpověď České republiky k uplatněnému podrobnému stanovisku a připomínkám k návrhu zákona o provozování sázkových her. O výsledku notifikačního řízení Ministerstvo financí v současně době informuje vládu České republiky, která stanoví další kroky ve věci návrhu zákona o provozování sázkových her.

Ministerstvo financí je toho názoru, že je nutné přistoupit k sladění zákona o provozování sázkových her s právem Evropské unie, tak aby nevznikaly žádné pochybnosti o jeho slučitelnosti. Současně je nutné přijmout komplexní úpravu sázkových her provozovaných prostřednictvím internetu, neboť nelze opomíjet fakt, že občané České republiky již dnes v rozsáhlé míře využívají služeb provozovatelů sázkových her usídlených v zahraničí. V tomto ohledu je nutné nastavit regulační rámec, který bude poskytovat legální prostředí pro účastníky sázkových her spočívající v nastavení konkrétních pravidel pro internetové provozovatele a s tím související spotřebitelské ochrany. Na druhé straně tento regulační rámec umožní zdanění zahraničních provozovatelů, které za současné situace není možné.

Bod č. 15:
Výběr strategického investora do společnosti České aerolinie a.s.

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o výběru strategického investora do společnosti České aerolinie a.s. Navrhuje vládě odsouhlasit prodej 460 725 kusů akcií ve společnosti České aerolinie a.s., představujících 44% majetkovou účast, společnosti Korean Air Lines Co., Ltd., prostřednictvím společnosti Český Aeroholding, a.s. Přítomnost takto významného partnera bude mít mimořádný význam nejen pro České aerolinie, ale především i pro další rozvoj a hodnotu Letiště Václava Havla Praha.


Bod č. 18:
Návrh na využití vybraných objektů na území města Vyškov

Ministerstvo financí předkládá materiál pro schůzi vlády, na jehož základě by měla vláda odsouhlasit  nové dislokace ve vybraných  administrativních objektech ve Vyškově a v návaznosti na to prodej administrativního objektu Nádražní č.p. 238/7, Vyškov, s příslušnými  pozemky, se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Předložený materiál předpokládá přemístění státních institucí dislokovaných v objektu Nádražní č.p.  238/7 do jiných objektů ve vlastnictví státu, a to zejména do objektu Palánek č.p. 250/1, který je v příslušnosti hospodaření Ministerstva zemědělství. Město Vyškov pak,  vzhledem k rekonstrukci objektu ve svém vlastnictví, přemístí do roku 2014 své zaměstnance do objektu ve vlastnictví města.

Dále bude nově využit objekt Nerudova č.p. 198/2, který převezme Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových od Krajského ředitelství policie  Jihomoravského kraje a kam se  současně přestěhuje. Navrhované majetkové změny a nové dislokace přispějí k lepšímu využití majetku státu.

Doporučované

Nejčtenější